کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: مراقبت چشم
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مراقبت از بینایی در بیماران

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 57-71

10.22038/nnj.2023.68635.1373

اعظم السادات صالح نژاد؛ نوشین پیمان؛ مهین مروجی فر