کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
فرصت ها و چالش های استفاده از کارنامه عملکردی یا لاگ بوک در آموزش پزشکی: یک مطالعه مرور نظام مند

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 76-86

10.22038/nnj.2021.55241.1265

رضا اخوان؛ بیتا عباسی؛ سید رضا حبیب زاده؛ فاطمه ملکی؛ عطیه صفائی؛ مهدی فروغیان؛ مهدی چگین؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست