نویسنده = حمیدرضا زنده طلب
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول

دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 14-26

زهرا میرزائی؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا زنده طلب؛ حمیدرضا بهنام وشانی


2. تأثیر مداخله مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در نوجوانان دختر

دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 65-74

پریسا پیرزاده؛ حمیدرضا زنده طلب؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا بهنام وشانی