نویسنده = مهین مروجی فر
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مراقبت از بینایی در بیماران

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 57-71

10.22038/nnj.2023.68635.1373

اعظم السادات صالح نژاد؛ نوشین پیمان؛ مهین مروجی فر


بررسی وضعیت فرسودگی زناشویی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان گناباد و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1396

دوره 23، شماره 76، اسفند 1399، صفحه 1-11

10.22038/nnj.2020.51420.1227

مهین مروجی فر؛ رضا حسن نیا؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هادی طهرانی؛ الهام چارقچیان خراسانی؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ محمد واحدیان شاهرودی