بررسی اثر هم افزایی نانوذرات نقره با اسانس برگ گیاه اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد زیست شناسی گرایش میکروب شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به گسترش نگران کننده مقاومت به عوامل ضد میکروبی کلاسیک، روش درمانی نوآورانه برای مبارزه با عوامل بیماریزای مقاوم به آنتی بیوتیک مانند ترکیبات مشتق شده از گیاهان و نانوذرات ضروری به نظر می رسد این مطالعه به منظور بررسی اثر هم افزایی عصاره اکالیپتوس و نانوذرات نقره علیه سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
روش کار: این مطالعه آزمایشگاهی در آزمایشگاه دانشگاه آزاد تنکابن انجام شد. در این پژوهش به منظور بررسی فعالیت های ضد باکتری اسانس اکالیپتوس، نانو ذرات نقره و اسانس تلفیق شده از سه روش دیسک دیفیوژن، روش چاهک و روش رقت در لوله استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 آنالیز شدند.
نتایج: روش دیسک و چاهک در هیچ غلظتی از سه ترکیب رشد سودوموناس آئروژینوزا را مهار نکرد.در روش رقت در لوله حداقل غلظت مهار رشد و کشندگی اسانس اکالیپتوس علیه سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب برابر با 5.12 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر ، نانو ذرات نقره به ترتیب برابر با 12.3 و 25.6 قسمت در میلیون و اسانس تلفیق شده به ترتیب برابر با 25.6 و 5.12 میلی گرم بر میلی لیتر  همراه با 5.1 قسمت در میلیون نانو ذره بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نانو نقره با غلظت 5.1 قسمت در میلیون در ترکیب با اسانس اکالیپتوس با غلظت 25.6 میلی گرم بر میلی لیتر اثر هم افزایی بر مهار رشد سودوموناس آئروژینوزا دارد. درمان ترکیبی باعث افزایش تاثیرپذیری و کاهش استفاده از هر یک از مواد و متعاقباً کاهش سمیت هریک در درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوزا می شود. 

کلیدواژه‌ها


1.Rios JL, Recio MC. Medicinal plants and antimicrobial activity.J Ethnopharmacol 2005; 100(1-2): 80-84.

2.Van Deleden Ch, Iglewski B.H. Cell to cell signaling and Pseudomonas aeruginosa infections. Emerg. Infect. Dis 1998; 4: 551-559.

3.Samsam Shariat H, Moattar F. Plants and natural medicines. Isfahan: Mashat 1981; 431–32[Persian]

4.Sattari M, Shahbazi N, Najar Peeryeh Sh. An assessment of antibacterial effect of alcoholic and aquatic extracts of Eucalyptus leaves on Pseudomonas aeruginosa. Modares J of Med  Sci : Pathobiology 2006; 8(1): 19-23[Persian]

5.Srinivasan D, Nathan S, Suresh T. Antimicrobial activity of certain indian medicinal plants used in folkoric medicine. J. Ethnopharmacol 2001; 74: 217-220.

6.Narayanan K. B, Sakthivel N,” Green synthesis of biogenic metal nanoparticles by terrestrial and aquatic phototrophic and heterotrophic eukaryotes and bio� compatible agents”, Jornal of Advances in Colloid and Interface Science2011; 169: 59–79.

7.Taylor, E., & Webster, T. J. Reducing infections through nanotechnology and nanoparticles. International journal of nanomedicine 2011; 6:1463

 

8.Rao, C. R., Kulkarni, G. U., Thomas, P. J., & Edwards, P. P. Metal nanoparticles and their assemblies. Chemical Society Reviews 2000; 29(1): 27-35.

 

9.Kora AJ, Arunachalam J. Assessment of antibacterial activity of silver nanoparticles on Pseudomonas aeruginosa and its mechanism of action. World J Microbiol Biotechnol 2011; 27(5):1209-1216.

10.Wright,J B , Lam, K., Hansen, D , Burrell ,R E. Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. American Journal of Infection Control 1999; 27:344-350.

 

11.Marambio-Jones, C., Hoek, E.M.V. A review of the antibacterial effects of silver nanomaterials and potential implications for human health and the environment. J Nanopart Res 2010; 12(5): 1531-1551.

 

12.Biavatti MW. Synergy: an old wisdom, a new paradigm for pharmacotherapy. Braz J Pharm Sci 2009;45(3):371-378.

 

13.Mirzaei F, Salouti M, Shapouri R, Heidari Z. Antimicrobial effect of plant peptide MBP-1 and silver nanoparticles, along with their synergistic effect on skin infection due to Pseudomonas aeruginosa: in vitro and animal model. Pajoohandeh Journal  2013; 18 (2) :64-68[Persian]

14.CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test. Approved standard M02-A10. 10th. CLSI, Wayne. 2009; PA. 29: 1.

 

15.National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for dilution: antimicrobial susceptibility test for bacteria that grow aerobically M-7-A5. 5th. NCCLS Wayne. 2000; PA, 20: 2.

 

16.National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. Approved Standards. NCCLS Document M7-A5. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Wayne. 2001.

 

17.Naghsh, N., Ghiasian, M., Soleymani, S., & Torkan, S. Investigation of Eucalyptus and nanosilver as a new nanomixture for growth inhibition of E. coli. IJMCM 2012a; 2: 138-140.

18.Naghsh, N., Ghyasiyan, M., Soleimani, S., & Torkan, S.. Comparison between alcoholic eucalyptus and nano-silver as a new nanocomposition in growth inhibition of Aspergilus niger. Indian Journal of Science and Technology 2012b; 5(S3): 2445-2447.

19.Cho , K.H., Park , J E., Osaka ,T , Park , S G. The study of antimicrobial activity and preservative effects of nanosilver ingredient . Electrochimica Acta 2005;  51: 956-960

 

20.Percival ,S L , Bowler ,P G , Russell ,D. Bacterial resistance to silver in wound care. Journal of Hospital Infection 2005; 60: 1-7

 

21.Brett ,D W. A discussion of silver as an antimicrobial agent: alleviating the confusion. Ostomy Wound Manage 2006; 52(1): 34-41

 

22.Hidalgo, E , Dominguez ,C  . Study of cytotoxicity mechanisms of silver nitrate in human dermal fibroblasts . Toxicol Lett 1998;98(3):169-179

23.Loris Rizzello , Pier Paolo Pompa "Nanosilver-based antibacterial drugs and ,.devices: Mechanisms, methodological drawbacks, and guidelines", Chem. Soc. Rev 2014; 43: 150

24.Sharifi Rad J, Hoseini Alfatemi SM, Sharifi Rad M, Iriti M. Antimicrobial Synergic Effect of Allicin and Silver Nanoparticles on Skin Infection Caused by Methicillin Resistant Staphylococcus aureus spp. Ann Med Health Sci Res 2014; 4 ( 6 ): 863-868