مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

2 کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران

3 کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی حیوانی، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان،سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری تب مالت(brucellosis) یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام است. که از دام آلوده به انسان منتقل می‌گردد. تب مالت در اغلب نقاط دنیا به خصوص درکشورهای درحال توسعه از لحاظ بهداشت عمومی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد. این مطالعه به بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش می‌پردازد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی گذشته نگر براساس اطلاعات موجود بیماران مبتلا به تب مالت طی  سالهای 1388تا1393 از ماه های فروردین ماه تا اواخراسفندماه مرکز خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خاش انجام شد.تشخیص تب مالت بر اساس تست 2ME رایت ،رزبنگال بود. سپس اطلاعات بیماران  برحسب سن، جنس، محل سکونت، شغل ، فصل استخراج  و با کمک نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون مجذور کای آنالیز شد که داده ها در سطح P<0.05دارای اختلاف معنی داری بود.
نتایج: 336 نفر مبتلا به تب مالت بودند،که 149نفر مرد( 44 درصد) و 189 نفر زن( 56 درصد) بود. کمترین گروه سنی مبتلا 9ماهگی تا 9 سالگی و بیشترین بالای 50 سال بود ، (91 درصد) افراد مبتلا ساکن روستا و (9 درصد) ساکن شهر بودند. بین گروه سنی وتب مالت (0.05>P) و همچنین جنس و بیماری تب مالت (0.05>P) رابطه معنادار آماری وجود داشت.
نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه نشان دادکه بروسلوز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامتی در  شهرستان خاش بوده و کنترل آن نیازمند تلاش عوامل درگیر بخصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-R F, D A. Study Health Network brucellosis referred to the province and its relationship with some demographic factors. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. 1998;2(5):27-30.  [Persian].

2-R M, Dastehgoli K. Prevalence of human brucellosis in the city of Kashan in 1997. Journal of Kashan University of Medical Sciences. 1376;1(3):35-40 . [Persian].

3-Hatami H. Brucellosis epidemiology. Proceedings of the 2nd National Iranian Congress ON Brucellosis Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2007 May 19-21; Tehran, Iran; 2007.7(3): 13-36. [Persian].

4-Zeynali M, Shirzadi M. Effective Factors in the control and prevention of brucellosis in the past two decades. Proceedings of the 2nd National Iranian Congress ON Brucellosis- Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2007 May 19-21; Tehran, Iran; 2007; 14(3): 106-108. [Persian].

5-Hatami H. Digital book of brucellosis. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 1999.20(5):3-8 [Persian].

6- Long S, Pickering L, Prober C. Long: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases Philadelphia: Churchill Livingstone. 2008.1(2):27-36

7-Ramin B, MacPherson P. Human brucellosis. BMJ. 2010;34(1):45-54

8- Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos E. The new global map of human brucellosis. The Lancet Infectious human brucellosis. The Lancet Infectious Diseases. 2006; 6(2): 91-92.

9- Haran M, Agarwal A, Kupfer Y, Seneviratne C, Chawla K, Tessler S. Brucellosis presenting as septic shock. BMJ Case Reports. 2011; 1(1):35-46

10- Hasanjani Roushan MR, Mohrez M, Smailnejad Gangi SM, Soleimani Amiri J, Hajiahmadi M. Epidemiological features and clinical manifestations in 469 adult patients with brucellosis in Babol, Northern Iran. Epidemiol Infect. 2004; 13(2): 1109-1114. [Persian].

11- Sofian M, Aghakhani A, Velayati AA, Banifazl M, Eslamifar A, Ramezani A .Risk factors for human brucellosis in Iran: a case-control study. Int J of Inf Dis. 2008; 1(2), 157-161. [Persian].

12- Gazapo E, Gonzalez Lahoz J, Subiza JL, Baquero M, Gil J, de la Concha EG. Changes in IgM and IgG antibody concentrations in brucellosis over time: importance for diagnosis and follow-up. J Infect Dis 1989; 159(2): 219-25.

13- Diaz RIM. Laboratory techniques in the diagnosis of human brucellosis. In: Corbel EJ. Brucellosis: clinical and laboratory aspect 1989: CRC, Boca Raton, 2011:1(4):15-21

14- Kamal SH, Sadat Hashemi SM, Nasaji M, Moshiri E, Shahriyari R, Azizi A. Frequency of reported cases of Brucellosis to province ?health center from public and private sectors in Semnan 2006-2007?. Koomesh 2009; 10(2): 125-130. [Persian].

 

15-Shoraka H, Hosseini SH, Sofizadeh A, Avaznia A, Rajab Zadeh R, Hejazi A. Epidemiological study of brucellosis in Maneh & Semelghan town, North Khorasan province, in 2008-2009. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2010; 2(3): 65-74. [Persian].

16- Moradi GH, Kanani SH, Sofi Majidpour M, Ghaderi A. Epidemiologic Survey of 3880 patients with brucellosis Kurdistan. Iranian Journal of Infectious Diseases 2006; 11(33): 28-34. [Persian].

17-Sheykh S. The evaluation of seroepidemiology of Brucellosis in Ghazvin in 2002-2006. Second national congress of Brucellosis. Tehran; Shahid Beheshti Univ. 2007;4(1): 95-96. [Persian].

18-Zeinalian Dastjerdi M, Fadaei Nobari R, RamazanpourJ. Epidemiological features of human brucellosis in central Iran, 2006-2011. Public Health. 2012;126(12):1058-1062. [Persian].

19-Mansouri F, Afsharian M, Hatami H. The epidemiological, clinical and diagnostic study of elder patients affected by brucellosis confined to bed in Kermanshah Sina hospital(1991-95). J Kermanshah Univ Med Sci. 2001;4(3):44-51. [Persian].

 

20-Moniri R, Dastegoli K. Seroepidemiology of human Brucellosis in Kashan, 1996. KAUMS Journal (FEYZ). 1997;1(1):35-40. [Persian].

21- Cetinkaya F, Nacar M, Aydin T, et al. Prevalence of brucellosis in the rural area of Kayseri, Central Anatolia, Turkey. Int J Infect Dis 2006; 10(6): 179-181.

 

22-  Lopez-Merino A, Migranas-Ortiz R, PerezMiravete A, et al. Seroepidemiology of brucellosis in Mexico. Salud publica Mex1992;3(4):230-240

 

23-Hussein AA, Sayed AS, ElFeki MA. Seroepidemiological study on human brucellosis in Assiut governorate. Egypt J Immunol 2005; 1(2):49-56.[Persian].

 

24-Ghasemi B, Mohammadian B, MAJIDPOUR M. Epidemiology of human and animal brucellosis in Kurdistan Province in 1997-2001. 2004. [Persian].

25-Hamid K, Hamid A, Masoud L, Sahar H. Epidemiological Aspects of Human Brucellosis in Azna County, Lorestan Province, West of Iran (2007-2008). Jentashapir Journal of Health Research. 2010;2(1):1-7. [Persian].

 

26-MORADI G, Kanani S, Majidpour M, Ghaderi A. Epidemiological status survey of 3880 case of brucellosis in Kurdistan. 2006:1(2):27-33. [Persian].

 

27-Nasoori, A. "15th Iranian Veterinary Congress, Oral presentation, 26th April 2008." .[Persian].

 

28-Noroozi M, Saghafipour A, Zia Sheikholeslami N, Arsang-Jang S. Investigation of the Epidemiology of Brucellosis and Its Associated Risk Factors in Qom Province  2012;1(4):193-9. [Persian].

29-Aliramaei N. A Study on the effect of education on the level of knowdledge of ganji vilage dwellerss about brucellosis Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2008;6(2):75-80. [Persian].

30- Hosseini S, Hosseini Shokouh S, Alishirei G, Ghaffari Cherati M, Nejad Akbar S. Epidemiology of Human Brucellosis in Ferdows, Sarayan and Boshrooyeh Counties of Southern Khorasan Province in 2004 - 2005. Ann Mil Health Sci Res. 2009;7(2):117-22. [Persian].

31-Gur A, Geyik MF, Dikici B, Nas K, Cevik R, Sarac J, Hosoglu S. Complications of brucellosis in different age groups: a study of 283 cases in southeastern Anatolia of Turkey. Yonsei Med J. 2003 Feb;44(1):33-44.

32-Serra J, Godoy P. Incidence, etiology and epidemiology of brucellosis in a rural area of the province of Lleida. Rev Esp Salud Publica. 2000 Jan-Feb;74(1):45-53.

33-Perez-Rendon J, Almenara J, Rodriguez M. The epidemiologica characteristics of brucellosis l in the primary health care district of Sierra de C diz. Aten Primaria. 1997Apr 15;19(6):290-295.

34-Peyman  E, Farzaneh  E-A, Ahmad Reza M, Mehdi  H. A retrospective evaluation of epidemiological, clinical and laboratory features of brucellosis in 230 patients in Hamadan, Iran: a brief report. Tehran University Medical Journal. 2012;70(2):130-135. [Persian].