گزارش یک مورد پارگی کیست هیداتیک کبد به درون پریتوئن به دنبال ضربه به شکم

نوع مقاله: گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 فوق تخصص جراحی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: کیست هیداتیک یک بیماری انگلی است که بیشتر موارد درکبد  دیده می شود و می تواند  بی علامت تا طیف گسترده ای از علائم ایجاد کند.معمولا بیمار با شکایت ناشی از اثرات  فشاری توده یا پارگی کیست مراجعه می کند.
معرفی مورد: بیمار کودک پسر 11 ساله که با شکایت درد شکم  مراجعه و بستری شده بود. بیمار شرح حالی از تروما به شکم 2 روز قبل از مراجعه را ذکر می کرد.درمعاینه بیمار ضایعات کهیری ژنرالیزه بخصوص در تنه و ران داشت که خارش دهنده بودند.در سونوگرافی شکم، یک توده هیپواکو همراه با مایع آزاد فراوان در شکم دیده شد.در CT اسکن بعمل آمده نمای Water lily sign دیده شد . بیمار تحت جراحی بازشکم قرار گرفت.توده خارج شد و حفره صفاق توسط بتادین و مایع هیپرتونیک لاواژ شد. 7روز پس از جراحی بیمار با حال عمومی خوب و توصیه دارویی آلبندازول مرخص شد.
بحث: پارگی کیست هیداتیک به دنبال تروما جدی ترین عارضه این بیماری است که می تواند باعث آنافیلاکسی و مرگ بیمار شود و غالبا نیازمند جراحی اورژانس می باشد.   

کلیدواژه‌ها


1.            Dhua AK, Sharma A, Sarin YK. Intraperitoneal Rupture of Hepatic Hydatid Cyst Following Blunt Abdominal Trauma. APSP journal of case reports. 2012;3(2):10.
2.            Mouaqit O, Hibatallah A, Oussaden A, Maazaz K, Taleb KA. Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts: a surgical experience with 14 cases. World Journal of Emergency Surgery. 2013;8(1):1.

3.            Akcan A, Sozuer E, Akyildiz H, Ozturk A, Atalay A, Yilmaz Z. Predisposing factors and surgical outcome of complicated liver hydatid cysts. World journal of gastroenterology: WJG. 2010;16(24):3040.

4.            Kalantari N, Bayani M, Abbas-zadeh M. Rupture of Hydatid Liver Cyst into Peritoneal Cavity Following Blunt Abdominal Trauma; a Case Report. Emergency. 2015;3(1):45.

5.            Atabek C, Caliskan M, Guven A, Demirbag S, Surer I. PO-0906 Intraperitoneal Rupture Of Hepatic Hydatid Cyst Following Blunt Abdominal Trauma In A 7-year-old Boy. Archives of Disease in Childhood. 2014;99(Suppl 2):A546-A7.

6.            Shahidi dM, Gheisari M, Rahimi H, Lotfi S, Sobhiye Mr. Itching after blunt trauma to the abdomen, the initial presentation of hydatid cyst ruptured. 2009.

7.            Yilmaz M, Akbulut S, Kahraman A, Yilmaz S. Liver hydatid cyst rupture into the peritoneal cavity after abdominal trauma: case report and literature review. International surgery. 2012;97(3):239-44.

8.            Ray S, Das K. Spontaneous intraperitoneal rupture of hepatic hydatid cyst with biliary peritonitis: a case report. Cases journal. 2009;2.

9.            Ahuja S, Karande S, Koteyar S, Kulkarni M. Hepatic hydatid cyst rupturing into sub-diaphragmatic space and pericardial cavity. Journal of postgraduate medicine. 2001;47(1):37.

10.         Chautems R, Bühler LH, Gold B, Giostra E, Poletti P, Chilcott M, et al. Surgical management and long-term outcome of complicated liver hydatid cysts caused by< i> Echinococcus granulosus. Surgery. 2005;137(3):312-6.

11.         Ozturk G, Aydinli B, Yildirgan MI, Basoglu M, Atamanalp SS, Polat KY, et al. Posttraumatic free intraperitoneal rupture of liver cystic echinococcosis: a case series and review of literature. The American Journal of Surgery. 2007;194(3):313-6.

12.         Forero MV, Moncada JS, Leon MC, Arquiñigo LS, Brown RA. An Unusual Case of Anaphylaxis after Blunt Abdominal Trauma. The Journal of emergency medicine. 2016;50(3):e143-e6.

13.         Gargouri M, Amor NB, Chehida FB, Hammou A, Gharbi HA, Cheikh MB, et al. Percutaneous treatment of hydatid cysts (Echinococcus granulosus). Cardiovascular and interventional radiology. 1990;13(3):169-73.

14.         Sharma B, Agarwal N, Garg S, Kumar R, Sarin S. Endoscopic management of liver abscesses and cysts that communicate with intrahepatic bile ducts. Endoscopy. 2006;38(3):249-53.