بررسی شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی جدا شده از عفونت های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن‌، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس‌، ایران

3 بیمارستان شهدای گنبد کاووس‌، دانشگاه علوم پزشکی گلستان‌، ایران

4 بیمارستان شهدای گنبد کاووس، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران

5 گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت مجاری ادراری یکی از رایج‌ترین عفونت باکتریایی تأثیرگذار بر سلامت انسان می‌باشد. افزایش مقاومت دارویی، ضرورت ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بهبود درمان تجربی را مشخص ساخته است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل شایع باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن ها در بیمارستان شهدای شهر گنبد است.
روش کار:  در این مطالعه مقطعی- توصیفی که در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای شهر گنبد طی یک دوره‌ی شش ماهه از بهمن ماه1393 الی تیرماه 1394 انجام گرفت. تشخیص‌ باکتری‌های مورد نظر با استفاده از روش های مرسوم میکروب شناسی و بیوشیمیایی صورت گرفت. فعالیت ضد میکروبی آنتی بیوتیک‌ها به روش انتشار از دیسک در محیط مولر هینتون آگار، مطابق دستورالعمل مؤسسه استاندارد ‌ بالینی و آزمایشگاهی 2015 (Clinical and Laboratory Standards Institute 2015) تعیین گردید.
نتایج:  از تعداد 138 بیمار ، شایع‌ترین باکتری‌های جدا شده از ادرار شامل 94 ایزوله  اشریشیا کلی  (11/68 درصد)،  16 ایزوله  کلبسیلا پنومونیه  (59/11 درصد)، 16 ایزوله  استافیلوکوکوس اورئوس (59/11 درصد) و 10 ایزوله گونه‌ از  انتروکوکوس  (24/7 درصد)  بودند.  بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری‌ها نسبت به نیتروفورانتوئین به میزان 14/65 درصد و همچنین  بالاترین مقاومت باکتری‌ها در مقابل آنتی بیوتیک های آمپی‌سیلین، سفالوتین و کوتریموکسازول به ترتیب  به میزان 7/56 درصد، 82/44 درصد و 76/43 درصد مشاهده شد.
       نتیجه‌گیری: باکتری‌های شناسایی شده مقاومت به مراتب پایین تری در برابر سیپروفلوکساسین به میزان 47/27 درصد از خود نشان دادند. همچنین توصیه می‌شود که از آنتی بیوتیک‌های آمپی‌سیلین و کوتریموکسازول به جهت مقاومت بالای آنها در درمان اولیه عفونت‌های ادراری کمتر استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


1.         Sussman M HJ. Topley and Wilson’s Microbiology and Microbial infections. 9th ed. Newcastle upon Tyne. Arnold; 1998. p. 601-21.

2.         Komala M, Kumar KS. Urinary tract infection: causes, symptoms, diagnosis and its Management. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology 2013; 1(2):226.

3.         Martins A, Hunyadi A, Amaral L. Suppl 1: Mechanisms of Resistance in Bacteria: An Evolutionary Approach. The open microbiology journal 2013; 7: 53.

4.         Klemm P, Roos V, Ulett GC, Svanborg C, Schembri MA. Molecular characterization of the Escherichia coli asymptomatic bacteriuria strain 83972: the taming of a pathogen. Infection and immunity 2006; 74 (1):781-5.

5.         Wagenlehner F, Naber K. New drugs for Gram-positive uropathogens. International journal of antimicrobial agents 2004; 24:39-43.

6.         Mashouf RY, Babal havaeji H, Yousef J. Urinary tract infections: bacteriology and antibiotic resistance patterns. Indian pediatrics 2009; 46(7):617.

7.         Shanthi J, Kayathri S. Incidence, distribution and antibiogram of uropathogens isolated from patients with urinary tract infections. Adv Applied Sci Res 2012; 3:3410-4.

8.         Baran Ej FM. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. Toront: Mosby; 1999. p. 363-85.

9.         National Committee for clinical and laboratory standards. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests: Approved standard: Wayne; 2003.

10.       National committee for clinical laboratory standards (NCCLS). In: Performance standards for Antimicobial susceptibility testing. Ninth information supplement, editor: Wayne 1999.

11.       CM K. urinary tract infection in females. Clin infect Dis 1994; 18:1-12.

12.       Gupta K, Sahm DF, Mayfield D, Stamm WE. Antimicrobial resistance among uropathogens that cause community-acquired urinary tract infections in women: a nationwide analysis. Clinical infectious diseases 2001; 33(1):89-94.

13.       Al Sweih N, Jamal W, Rotimi V. Spectrum and antibiotic resistance of uropathogens isolated from hospital and community patients with urinary tract infections in two large hospitals in Kuwait. Medical Principles and Practice 2005; 14(6):401-7.

14.       Molazade AR SA, Gholami MS, Najafipoor S, Jafari S, Mobasheri F, et al. [Patterns of antibiotic-resistant gram-negative bacilli isolated from the urine of adult patients and outpatient medical diagnostic laboratories valie asr  hospital of Fasa city During the years 2011 to 2012]. Pars J med Sci 2014; 12(3):15-22.

15.       Molaabaszade H SB, Molazade M, Eslami K, Gheshlaghi N. [The pattern of antimicrobial susceptibility and resistance to E. coli strains isolated from urinary tract infections in the city of Tabriz]. Fasa Univ of Med Sci 2013; 2:149-54.

16.       Mirzarazi M, Rezatofighi SE, Pourmahdi M, Mohajeri MR. [Antibiotic resistance of isolated Gram negative bacteria from urinary tract infections (UTIs) in Isfahan]. Jundishapur Journal of Microbiology 2013; 6(8).

17.       Khosravi AD, Montazeri EA, Ghorbani A, Parhizgari N. [Bacterial urinary tract infection in renal transplant recipients and their antibiotic resistance pattern: A four-year study]. Iranian journal of microbiology 2014; 6(2):74.

18.       Alós JI, Serrano MG, Gómez‐Garcés JL, Perianes J. Antibiotic resistance of Escherichia coli from community‐acquired urinary tract infections in relation to demographic and clinical data. Clinical microbiology and infection2005; 11(3):199-203.

19.       Costa MMd, Drescher G, Maboni F, Weber S, Botton SdA, Vainstein MH, et al. Virulence factors and antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from urinary tract of swine in southern of Brazil. Brazilian Journal of Microbiology 2008; 39 (4):741-3.

20.       Abubakar E. Antimicrobial susceptibility pattern of pathogenic bacteria causing urinary tract infections at the Specialist Hospital, Yola, Adamawa state, Nigeria. J Clin Med Res 2009; 1(1):1-8.

21.       Kahlmeter G. The ECO• SENS Project: a prospective, multinational, multicentre epidemiological survey of the prevalence and antimicrobial susceptibility of urinary tract pathogens—interim report. Journal of Antimicrobial chemotherapy 2000; 46(suppl 1):15-22.

22.       Mansour A, Manijeh M, Zohreh P. [Study of bacteria isolated from urinary tract infections and determination of their susceptibility to antibiotics]. Jundishapur Journal of Microbiology 2009; (3 summer):118-23.