بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز در سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده بهداشت اوز، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر نسبت جمعیت سالمنددر ایران با توجه به کاهش میزان باروری و افزایش امید زندگی، به سرعت در حال افزایش است. با توجه به نیازهای خاص دوران سالمندیو تاثیر عمده یرفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر سلامت ، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامتبا کیفیت زندگی در سالمندان شهر اوز پرداخت.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 115 نفر از افراد بالای 60 سال شهر اوز انجام گرفت. روش نمونه گیری در این مطالعه از نوع چند مرحله ای بود. اطلاعات توسط فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی(SF12) و چک لیست رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جمع آوری گردید و سپس داده ها توسط نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری آزمونهای آماری 05.0 در نظر گرفته شد.
نتایج: بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، میانگین نمره کیفیت زندگی در افراد مورد مطالعه 23.34 محاسبه گردید و از بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت رفتارهایی همانند مصرف غذای کم نمک، مصرف میوه و سبزیجات و مصرف غذای کم چرب بطور معنی داری با افزایش کیفیت زندگی سالمندان همراه بودند (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر و ارتباط معنی دار رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی سالمندان، لازم است تمهیدات لازم در زمینه بررسی و ارتقاء رژیم غذایی سالم جهت ارتقاء کیفیت زندگی این افراد انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


1.    10 facts on ageing and the life course. WHO;[ Reviewed October 2014] Available at: http://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/ ROAf

2.  Sanaee M, ZardoshtianSh,NorouziSeyedHosseini R. Effect of physical activity on quality of life and expectancy of life in elder. Issue of study of sport management. 2013;5(17):58-137. (In Persian)

3.    Moslehi A, Hamidian S, Taghian S. Association between chronic diseases and disability in elderly people in Amirkola1. Iranian Journal of Ageing. 2014;9(33):0. (In Persian)

4.  Alizadeh Khoeii M, fakhrzadeh H, Sharifi F, Mohamadiazar M, Nazari N.Analytical performance of administrations in charge of ageing program in Iran. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. Vol.13, No 1 September-October 2013. (In Persian)

5.Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies. 2006;43(3):293-300.

6.Hatami H, Razavi M, Eftekhar Ardebili H, Majlesi F.Master of Public Health. Vol.3.

7.    Habibi Sola A, Nikpour S, Seyed Shohadaee M, Haghani H. Evaluation Health promotion behaviors and quality of life  among elderly. Middle East Journal of Age and Ageing. Vol.8,No 1 Spring 2008. (In Persian) 

8. 8. Mehdi pour S, Saeedi nezhad F, Sheykhi ghaur E. Relationship between health promotion behaviors and activities of daily life and activities of daily living with tool In the city of Zahedan elderly in 2011. Proceedings of the Eighth Conference of Medical Sciences, University of the East. Vol.1,No 1, 2013.(In persian)

9.     Talal A, Tavasoli A, Sharifi GhR, Shojaee zadeh D. Evaluation of the health promoting lifestyle and its relationship to quality of life of students Graduate School of Health, Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Research in Health Systems. Vol.7,No 1December – January 2010.(In Persian)

10.    Bazrafshan MR, Hosseini MA, Rahgozar M, Madah B. Quality of life in elderly member of daily Jahandidegan nursing homes in shiraz in 2006.Journal of Aging. Vol.3,No 7,Spring 2007. (In persian)

11.    Zahmatkeshan N, Bagherzadeh R, Akaberian Sh, Yazdankhah Fard MR, Mirzaee K, Yazdanpanah S, Khoram Rodi R, Gharibi T, Khamali Dasht Arzhani F, Jamand T.Quality of life and related factors in elderly Bushehr.Fasa University of Medical Sciences. 2012;2(1):53-58.(In persian)

12.    Sodagar S, Ahadi H, Jomehri F, Rahgozar M, Jahani M. Quality of Life and Physical well-being after bone marrow transplantation in patients with acute leukaemia. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2013;16(8):610-615.

13.    Ahmadi F, Salar A, Faghih zade S.Evaluation of quality life in eldery in Zahedan. Life Journal. 2004;10(3):7-61. (In Persian)

14. Moraveti MA,Ghafrani pour F, Heidar nia AR, Babaei ruchi GH R. Promoting religious support, perceived health status and behavior of these behaviors in adults aged 65 and older in Yazd.Journal of Medical Sciences and Health Services martyr Svqy Yz.2003;12(1):23.

15 .  Shoaee F, Nejati V. Aged care services in the United States with an overview of the country (overview). Journal of Aging. Spring 2007.(In persian)

16. Habibi Sola A, Nikpour S,  Seyed Shohadaee M, Haghani H. Relevance of quality of life with physical activity in eldery. Iran Journal of nursing. 2008;21(53):29-39. (In Persian)

17.    Habibi Sola A, Nikpour S,  Seyed Shohadaee M, Haghani H.Quality Of Life in elderly people of west of Tehraniranian journal of nursing research.2008, 2(7): 29-35.

18.    Vahdaninia MS, Gashtasbi A, Montazeri A, Mafton F. Health quality of life in elderly: population based survey, Payesh, 2005; 4: 113-120.

19.    Ahmadi F, Salar AR, Faghizadeh S. The survey of quality of life in elderly of Zahedan City.Hayat. 2004; 22: 61-67.

20.    Meek S. contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. Journal of ageing and health. 2001; 13: 92-119.

21.    Tajor M., Elderly health and review of the differences of aspects in their life. Tehran, Nasle FardaCo. 2003; 11-65.

22.    Matsuo M, Nagasawa j, Yoshino A, Hiramatsu K, kurashik K. "Effects of activity participation ofthe elderly on quality of life”. yonago acta medica. 2003; 46:17- 24.