تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد،ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه‌ى حاضر بررسى اثر 8 هفته ورزش صبحگاهى بر ایمونوگلوبولین A  و کورتیزول سرم و رابطه‌ى بین آنها در بانوان بود.
روش کار: این مطالعه از نوع تجربی بوده و تعداد 32 زن غیر فعال سالم 30 تا 40 ساله، متوسط وزن 5. ±3 5.60 کیلوگرم  و متوسط قد  5. ±4 165 سانتی متر  به طور تصادفى انتخاب و به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون به مدت 8 هفته و هفته‌اى 3 جلسه در ساعت 6 صبح ورزش صبحگاهى را اجرا کردند و گروه شاهد فعالیت عادى روزمره‌ى خود را انجام دادند. نمونه‌هاى خون به صورت ناشتا در روز قبل از ورزش و در روز ورزش پس از پایان برنامه‌ى تمرینى در زمانى یکسان (8 صبح) جمع‌آورى شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. اطلاعات و داده‌هاى به دست آمده با استفاده از روش‌ آمارى ضریب همبستگی پیرسون در سطح (P<0.001) تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد یک دوره‌ى 8 هفته‌اى ورزش صبحگاهى موجب افزایش معنی‌دار سطح کورتیزول سرم خون بانوان با میانگین μg/dl 02.6 ± 7.17 در گروه آزمون شد (P<0.001). هیچ‌گونه تغییرى در سطح ایمونوگلوبولین A خون آزمودنی‌هاى دو گروه مشاهده نشد(P>0.05). همبستگی معنی داری بین ایمنوگلوبولین A و کورتیزول سرم مشاهده نشد.
نتیجه گیری:نتیجه گیری می شود که هشت هفته ورزش منظم، کورتیزول سرم خون بانوان را افزایش داده که ناشی از استرس‌های فیزیولوژیکی و پاسخ‌های هورمونی بانوان باشد ولی تأثیری در تغییر ایمونوگلوبولینA سرم ندارد.

کلیدواژه‌ها


1.Papacosta E, Nassis GP. Saliva as a tool for monitoring steroid, peptide and immune markers in sport and exercise science. J Sci Med Sport. 2011;14:424–434.

2. Guliherme  PN, Renato C B, Joao C B,  Alankardison  F M, Wilson K F, Regina M S. Serum cortisol, lactate and creatinine concentrations in thoroughbred fillies of different ages and states of training. Braz J Vet Res Anim Sci. 2002; 39:54-57.

 3. Loria P, Ottoboni S , Michelazzi L, Giuria R, Ghisellini P, et al.  Salivary Cortisol in an Extreme Non-Competitive Sport Exercise: Winter Swimming. Natu Sci. 2014; 6, 387-398.

 4. Hansen  A M. Garde  A H, Persson R.  Sources of biological and methodological variation in salivary cortisol and their impact on measurement among healthy adults: A review. Scand J Clin Lab Invest. 2008; 68(6), 448-458

 5. Duclos, M.  A critical assessment of hormonal methods used in monitoring training status in athletes. Int  Sport Med  J. 2008; 9(2): 56-66.

6. Hayes  LD,  Bickerstaff  GF, Baker, JS.  Interactions of cortisol, testosterone, and resistance training: influence of circadian rhythms. Chronobiol Int. 2010;27(4), 675-705.

7. Rahimi R, Ghaderi M, Mirzaei B, Ghaeni S, Faraji H, Vatani DS, Rahmani Nia F.  Effects of very short rest periods on immunoglobulin A and cortisol responses to resistance exercise in men. J. Hum. Sport Exerc. 2010; 5(2):146-157. 

8. Souza Vale RG, Oliveira  RD, Pernambuco CS, Silveira Fontenele  Meneses YP, Meneses SF, Novaes JS.  Effects of muscle strength and aerobic training on basal serum levels of IGF-1 and cortisol in elderly women. Arch Gerontol Geriatr.2009; 49(3): 343-347.

 9. Ghaderi M,  Azarbayjani MA, Rahimi R, Molanouri Shamsi M, Atashak  S, Mokari Saei S, Sharafi H. The Effect of maximal progressive exercise on serum cortisol & immunoglobulin: A responses in young elite athletes. Ann Biol Res. 2011, 2 (6):456-463 

10. Powell J, DiLeo T, Roberge R, Coca A, Kim J-H.  Salivary and serum cortisol levels during recovery from intense exercise and prolonged, moderate exercise. Biol Sport. 2015;32(2):91-95.

11. Gatti R, De Palo EF. An update: salivary hormones and physical exercise. Scand J Med Sci Sports. 2011;21(2):157-169.

 12. Usui T, Yoshikawa T, Orita K. Changes in salivary antimicrobial peptides, immunoglobulin A and cortisol after prolonged strenuous exercise. Eur J Appl Physiol 2011; 201(1): 151-9.

 13. Smith TP, Kennedy S.L and Fleshner M. Influence of age and physical activity on the primary in vivo antibody and T cell-mediated responses in men. J Appl Physiol. 2004; 97:491-498.

 14. Thomas NE, Leyshon A, Hughes MG. Concentrations of salivary testosterone, cortisol, and immunoglobulin A after supra-maximal exercise in female adolescents. J Sports Sci 2010; 28(12): 1361-8.

 15. Walsh NP, Gleeson M, Shephard RJ. Position statement: part one: immune function and exercise. Exerc Immunol Rev. 2011;17:6–63.

 16. Pourvaghar MJ, Ghaeini AA, Ravasi AA, Kordi M.R. Effects of training time on serum immunoglobulin alteration and cortisol testosterone responses in male athlete students. Biol. Sport 2010;27:25-28.

 17.Moreira A, Arsati F, Lima-Arsati YB. Effect of a kickboxing match on salivary cortisol and immunoglobulin A. Percept Mot Skills. 2010; 111(1): 158-66.

 18. Slivka DR, Hailes WS, Cuddy JS, Ruby BC. Effects of 21 days of intensified training on markers of overtraining. J. Strength Cond. Res. 2010;24:2604-2612.

 19. Orysiak J, Witek K, Zmijewski P, Gajewski J. White blood cells in Polish athletes of various sports disciplines. Biol. Sport. 2012;29:101-105.

 20. Wang MY, An LG.  Effects of 12 week’s Tai chi chuan practice on the immune function of female college students who lack physical exercise. Biol. Sport. 2011;28:45-49.

  21.  Trochimiak T, Hubner Wozniak E.  Effect of exercise on the level of immunoglobulin A in saliva.

 Biol. Sport. 2012;29:255-261.

 22. Naghib S, Kianzadeh A, Abdi H, Kaveh F. Comparing Levels of Serum IgA, IgG, IgM and Cortisol in the Professional Bodybuilding Athletes and Non-Athletes. Zahedan J Res Med Sci. 2013; 15 (10):65-68.

 23. Powell J, DiLeo T, Roberge R, Coca A, Kim J-H.  Salivary and serum cortisol levels during recovery from intense exercise and prolonged, moderate exercise.  Biol. Sport. 2015;32:91-95.

 24.  Taylor IM, Turner JE,  Gleeson M,  Hough J. Negative Psychological Experiences and Saliva Secretory Immunoglobulin A in Field Hockey Players. J. Appl. Sport Psychol. 2015;27(1):67-78.