بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار انگل شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، سمنان، ایران.

5 مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

6 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

7 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: رنگ های خوراکی گروهی از افزودنی ها هستند که به صورت طبیعی و یا مصنوعی تهیه می شوند. رنگ ها می توانند منجر به ایجاد عوارض وخیمی از جمله آسم، تضعیف سیستم ایمنی ، سرطان ، آلرژی ، رتینوپاتی و اختلالات کبدی در بدن انسان شوند. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی رنگ های مصرفی در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد در سال 1394 با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک می باشد
روش کار : این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی بوده که به روش مقطعی در سال 1394 در شهر یزد انجام شده است. تعداد 125 نمونه از 5 نوع ماده غذایی حاوی زعفران به صورت تصادفی نمونه برداری شد و پس از استخراج رنگ با اسید کلریدریک و تخلیص با استفاده از روش کروماتوگرافی با لایه نازک مورد آنالیز نوع رنگ قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Excelمورد آنالیز توصیفی قرار گرفتند.
نتایج: تعداد 63 نمونه (4/50%) حاوی رنگ بودند که از این میان تعداد 30 نمونه (62/47%) حاوی رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی ، تعداد 23 نمونه (5/36%) حاوی رنگ های مجاز خوراکی و تعداد 10 نمونه (87/15%) نیز حاوی رنگ مجاز و غیر مجاز به صورت همزمان بودند.
نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان رنگهای استفاده شده در مواد غذایی زعفرانی شهر یزد ، ارتقاء سطح آگاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این مواد بمنظور کاهش تولید ، مصرف و پیشگیری از عوارض آنها ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


 

1-Moore L. Black Cherry. Natural Resources Conservation Service. Plant Guide.2006.

2-Kenneth.J.,Black Cherry, Prunes serotina.www.pub.med.2006.

3. Pratima R, Sudershan RV. Risk assessment of synthetic food colors: a case study in Hyderabad, India. Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health. 2008;1(1):68-87.

4. US. Food and Drug Administration. Toxicological principles for the Safety assessment of food ingredients. Office of food additive safety red book. 2004.

5. US. Food and D rug Administration. Toxicological testing of Food Additives. Office of remarket approval. Center for food Safety and applied nutrition.1997.

6. Collins TF, Sprando RL, Shackelford ME, Hansen DK, Welsh JJ. Food and Drug Administration proposed testing guidelines for developmental toxicity studies. Revision Committee. FDA Guidelines for Developmental Toxicity and Reproduction، Food and Drug Administration. Regul Toxicol Pharmacol. 1999;30(1):39-44.

 

7. Sampathu S.R., Shivashanker S., Lewis Y.S. Saffron (Crocus sativus L.) cultivation, processing, chemistry and standardization, CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 1984; 20: 123-157.

8. Loskutov A.V., Beninger C.W., Hosfield G.L., Sink K.C. Development of an improved procedure for extraction and quantification of safranal in stigmas of Crocus sativus L. using high performance liquid chromatography, Food Chemistry.2000; 69:87-95.

9. Hosseinzadeh H., Younesi H. Petal and stigma extracts of Crocus sativus L. have antinociceptive and anti-inflammatory effects in mice, BMC Pharmacology.2002; 2: 7-14.[in Persian]

10. Abdullaev F.I. Cancer chemopreventive and tumoricidal properties of saffron (Crocus sativus L.), Experimental Biology and Medicine.2002; 7: 20–5.

11. Zarghami N.S., Heinz D.E. The volatile constituents of saffron, Lebensmittel-Wissenschaft and-Technologie-Food Science and Technology.1971;4: 43–45.[in Persian]

12. Joint Fao Who Expert Committee on Food A (JECFA). Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants: 44th Report (Technical Report Series). World Health Organization. 1995;:15.

13. Excellence center of toxicology and food chemistry. Toxicology. 1st ed. Tehran: Tehran University of Medical Sciences Press. 2007..855-67. [in Persian]

14. Soltandalal M, Mohamadi HR, Dastbaz A, Vahedi S, Salsali M, Arasteh M, et al. [Surveillance on artifical colours in confectionary producst by chromatography in Tehran] Persian. Gorgan Univ Med Sci J. 2007;9:73-78. [in Persian]

15. Hinton DM. US FDA "Redbook II" immunotoxicity testing guidelines and research in immunotoxicity evaluations of food chemicals and new food proteins. Toxicol Pathol. 2000; 28(3):467- 78.

16. Arden GB،16- Barker FM. Canthaxanthin and the eye. A critical toxicological assessment. J Toxicol-Cut & Ocular Toxicol. 1991; 10:115-135.

17.Iranian national standard. Food Permitted colors. Numbers 740. 4th ed; 2003. [in Persian]

18. Paumgartten FJ، De-Carvalho RR، Araujo IB، Pinto FM، Borges OO، Souza CA، et al. Evaluation of the developmental toxicity of annatto in the rat. Food Chem Toxicol. 2002; 40(11):1595-601.

19. Kleinman RE, Brown RT, Cutter GR, DuPaul GJ, Clydesdale FM. A research model for investigating the effects of artificial Food colorings on children with ADHD. American j Ped. 2011;127(6):1575-84.

20. Polanczyk G, De Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: asystematic review and metaregression analysis. American j Psych. 2007;164(6):942–48.

21.  Hagiwara A، Imai N، Ichihara T، Sano M، Tamano S، Aoki H، et al. A thirteen-week oral toxicity study of annatto extract(norobixin)، a natural food color extracted from the seed coat of annatto (Bixa orellana L.)، in Sprague-Dawley rats. 2003; 41:1157-64.

 

22.Soltandalal M, Vahedi S, Najarian A, Dastbaz A, Kafashi T, Pirhadi E, et al.Prevalence of non-permitted colors used in cranberry juice and water supply barberry in Tehran. payavard Salamat. 2008; 55-62. [in Persian]

23. Jonnalagadda PR, Rao P, Bhat RV, Naidu AN. Type extent and use of colors in ready-to- eat (RTE) foods prepared in the non-industrial sector – a case study from Hyderabad, India. Int J Food Sci Technol. 2004;39:125–31.

24. Jalilevand F, Rahimi Niaraki A, Sadeghi Niaraki A, Haizade Safari R. Evaluation of artificial colors in saffron extract Qazvin restaurants in 2008. 11th National Congress of Environmental Health; Tehran, Shahid Bheshti University of Medical Sciences. 2009; 2666-73.

25. Ashfaq N, Masud T. Surveillance on artifical colours in different ready to eat foods. Pakistan J Nutration. 2002;223-25.

26. Ghannadi A. Antocyanins of barberry: A valuable source for providing natural colors. Pajuhesh and Sazandegi. 2008;9:36-41. [in Persian].