مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دوم ابتدایی دارای سابقه آموزش پیش دبستانی و فاقد آن : مطالعه مورد – شاهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ،ساری ،ایران

2 دکتری آموزش پرستاری ، دانشیار ، مرکز مطا لعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران

3 دکتری آموزش پرستاری ، دانشیار ، مرکز تحقیقاتی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران

4 کارشناسی ارشدپرستاری ویژه، بیمارستان کودکان امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

مقدمه: بخشی از موفقیت کودکان در مدرسه به رویدادهایی بستگی دارد که آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه کرده‏اند. عواملی از قبیل رشد جسمی، شناختی، اجتماعی، دانش و یادگیری دوره پیش از دبستان در تعیین پیشرفت کودکان در مدرسه نقش دارند. هدف مطالعه حاضر مقایسه هوش، خلاقیت و پرخاشگری در کودکان دارای سابقه مهد کودک و فاقد آن بود تا از این طریق تأثیر مهد کودک بر سه عامل هوش، خلاقیت و پرخاشگری مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد–شاهدی در سال1394 انجام گرفت. برای انجام این پژوهش، تعداد  80 نفر از دانش آموزان دوم ابتدایی شهرستان گنبد کاووس با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها آزمون هوش وکسلر کودکان، آزمون خلاقیت تورنس و پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی واحدی و همکاران بود. داده ها با استفاده از آزمون T و تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که بین دانش آموزان با و بدون سابقه آموزش پیش دبستانی در هوش(04.6= t ، 0001.0 = P) خلاقیت (44.7= t ، 0001.0 = P) و پرخاشگری(41.5-= t ، 0001.0 = P) تفاوت معنادار وجود دارد. اثر تعاملی جنس و سابقه مهد کودک بر خلاقیت (38.41= F ، 0001.0 = P) و  پرخاشگری (27.14= F ، 0001.0 = P)  معنادار  بود، اما بر هوش (32.0= F ، 58.0 = P) معنادار نبود.
نتیجه گیری : آموزش پیش دبستانی می تواند  منجر به بهبود نمرات هوش و خلاقیت و کاهش نمره پرخاشگری  در دوره دبستان شود.  

کلیدواژه‌ها


1 -Lefrancois GR. The lifespan. Belmont: Wadsworth Publishing Company; (1996).

2- Mofidi F. necessity to attention to physical and movement preparing of children in preschool period. Research in education Issue, 1996; 5&6: 74-84. [in persian].

3-  Aghayar s. Applying emotional intelligence. Isfahan: Sepahan Print; 2008. [in persian].

4- Goleman D. emotional intelligence. Translated by Parsa N. Tehran: Roshd; 2002 (original print 1995). [in persian].

5- Squilerr N. nature and structure of intelligence. Tehran: Keivan Print; 1994. [in persian].

6- Lubart TI. Creativity across cultures. Handbook of creativity. USA: Cambridge University Press; 1999.

7- Simonton S. Creativity (cognitive, personality, development and social dimentions). Translated by Shokrkon H. Smart abilities, 2001; 2: 374-380.

8- Pirkhaefi AR. Creativity and intelligence (Theories and researches). Tehran: Mehrborna; 2004. [in persian].

9- Hosseini A. Analysis of nature of creativity and it's growth ways. Doctor Theris of lecturer training; 1998. [in persian].  

10-Anderson CA, Bushman BJ. Human aggression. Annual Rev Psychol, 2002; 53: 27-51.

11- Berk L. Developmental psychology (from fertility to childhood). Translated by Seydmohamadi Y. Tehran: Arasbabran; 2011. (Original publication 2001). [in persian].

12- Rajabpour M, Makvandi Hosseini S, Refieinia P. Effect of parent-child relationship group therapy on aggression of preschool children. Clinical Psychology, 2012; 13: 65-74. [in Persian]

13- hancei E, & Guierin S. Aggressin and bulying in children. Translated by Tozandejani H, Kamalpour N. Tehran: Marandiz Publish; 2006. (Original print, 1994). [in persian].

14- Davanloo H. Investigating the relationship between pre-school curriculums (Teaching and learning activities) with learning social skills in Azadshahr city. Thesis of Islamic Azad Uviversity, Azadshahr branch; 2014. [in Persian].

15- Bashghare A. Role of preschool education on learning cognitive skills, social adjustment and verbal skills of primary school students from educational management and teachers view. Thesis of Islamic Azad Uviversity, Azadshahr branch; 2014. [in Persian].

16- Buckrop J, Roberts A, & LoCasale-Crouch J. Children’s preschool classroom experiences and associations with early elementary special education referral. Early Childhood Research Quarterly, 2016;  36 (3): 452–461.

17- Roohi A, Behnam Hashtjin A. Effect of preschool education on vocal skills of Azari Students of first grade of primary school. Quarterly Journal of Educational Innonations, 2011; 10(39): 25-50.

18- Sepasi H, Shehni Yeilagh M, & Bagheri S. Comparing academic performance of first grade of primary school based on gender and preschool education with control intelligence. Educatinal Science Journal of Shahid Chamran Ahwaz, 16(2): 93-112.

19- Lehrl S, Kluczniok K, & Rossbach HG. Longer-term associations of preschool education: The predictive role of preschool quality for the development of mathematical skills through elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 2016; 36 (3): 475–488.

20- Hill CJ, Gormley WT, & Adelstein S. Do the short-term effects of a high-quality preschool program persist? Early Childhood Research Quarterly, 2015; 32(3): 60–79.

21- Loeb S, Bridges M, Bassok  D, Fuller B, Rumberger RW. How much is too much? The influence of preschool centers on children's social and cognitive development. Economic and Education Review, 2007; 26: 52-66.

22- Sammons P, Elliot K, Sylva K, Melhuish E, Siraj-Blatchford I, Taggart B. The impact of preschool on young children's cognitive attainments at entry to reception. British Educational Research Journal, 2004; 30(5): 691-712.

23- Manteghi M. Study of effect of creativity instruction on preschool and primary school students creivity. Researchs of Curriculum, 2007; 2(1):1-28. [in Persian]

24- HakimimaneshY, Tashakori A, Mojdehi H, Moein H. Effect of richen on intelligent and psychomotor development of nursed children. Baztab, 1983; 3(2): 33-47. [in Persian].

25- Jelini M. Study of creativity, intelligence and intelligenc development in two groups of first grade primary school students (group who spend preschool instruction and group who did not spend). MA thesis of Allame Tabatabaei University;1998.

26- Sahebi A. Research method in clinical psychology. Tehran: samt; 2004. [in Persian].

27- Ganji H. Psychological tests: Theoretical and practical basis. Tehran: Savalan; 2010. [in Persian].   

28- Haghighat S. Effect of preschool on behavioral problems and academic achievement of male and femle students of social- economics classes of primary schools in Shiraz. Thesis of Shiraz University. 2004. [in Persian] 

29- Vahedi S, Fathi Azar E, Hosseininasab D, Moghaddam M. study of validity and reliability of preschool aggression scale and assessment of preschool children of Oroomie. Mental Health Quarterly.2008; 10(37): 15-24. [in Persian].

30- Trevlas E, Matsouka O, Zachopoulou E. Relationship between playfulness and motor creativity in preschool children. Early Child Development and Care, 2003; 173(5): 535-543.  

31- Hamidpoor H, Hosseinaei A, Pajoohandeh A. The effect of preschool education on the learning of psychomotor skills and social adjustment of Tehran elementary students. Journal of Educatinal Science and Psychology, 2010; 5(3): 117-138. [in Persian].

32- Pakarian S. Analysis of preschool program and it's effect on academic achievement and social development among primary school of Isfahan city. MA thesis of Tarbiat Moallem University; 1997. [in Persian].