بررسی مقایسه ای منتخبی از ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015- 2013

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 مدیر گروه و استادیار گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت/ دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: از آنجاییکه دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی نیاز به صرف هزینه زیادی دارد و امکان دسترسی به این پایگاهها برای بیشتر کاربران وجود ندارد، ابزارهای جستجو در اینجا نقش بسزایی را بازی می کنند. لذا هدف از پژوهش حاضر مطالعه ابرموتورهای کاوش منتخب در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2013-2015 می باشد.
روش کار: این مطالعه کاربردی به روش توصیفی انجام شد. ابتدا شش ابرموتور کاوش انتخاب شدند سپس هفت کلید واژه شکاف کام و لب از سرعنوان موضوعی پزشکی انتخاب شدند و عمل جستجو در ابرموتورهای کاوش انجام شد. داده ها پس از گردآوری جهت همپوشانی و بازیابی و دقت با هم مقایسه شدند و نتایج به وسیله آمار توصیفی مقایسه ای و به وسیله نرم افزار Spss ویرایش 22 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد ابرموتور جستجوی Webcrawler با 185 نتیجه بیشترین میزان بازیابی نتایج را در بین ابرموتورهای کاوش منتخب دارا بود. ابرموتورهای جستجوی Mamma، Dogpile و Ixquick به ترتیب با 23/95%، 19/94% و 63/87% ‌بیشترین میزان دقت را دارا بودند و به عنوان ابرموتورهای جستجوی برتر شناخته شدند. ابرموتورهای جستجوی Webcrawler و Ixquick بیشترین میزان همپوشانی را دارا بودند.
نتیجه گیری: به جز ابرموتور جستجوی Yippy‌ بقیه ابرموتورهای جستجو دقتی بالاتر از 70% داشتند لذا به نتایج آنها می توان اعتماد کرد.
کلیدواژه ها: ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، ابرموتور جستجو

کلیدواژه‌ها