تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی - رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی در تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک پیشرونده در افراد جوان بالغ می باشد. این بیماری منجر به ایجاد پاک های دمیلینه در ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی شده، در نتیجه علایم نورولوژیکال را به وجود می آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر در سال 1392 و از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. آزمودن یها با دامنه سنی 27 تا 42 و مقیاس ناتوانی جسمانی 1- 4 و هدفمندانه و داوطبانه انتخاب و به صورت تصادفی به گرو ههای تجربی ) 8 نفر( و کنترل ) 8 نفر( تقسیم شدند. تمرینات به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گرفت. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون ازآزمون TUG برای اندازه گیری عملکرد حرکتی افراد استفاده شد. آزمون تحلیل عاملی مرکب در سطح p <۰.۰۵ جهت تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: انجام برنامه تمرینی همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل ایستا بیماران مبتا به مولتیپل اسکلروزیس در سه گروه ، تاثیر آماری معنی داری داشت، همچنین بین سه گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری در مراحل تمرینی ) ۱. p =۰.۰۳ ، F =۵ ( مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافت ههای این مطالعه، به کارگیری برنامه تمرینی منتخب م یتواند عاملی تاثیرگذار در بهبود عملکرد حرکتی افراد مبتا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس باشد.

کلیدواژه‌ها