بررسی شیوع بیماریهای مزمن و ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز (جنوب استان فارس) در سال 1393

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران

چکیده

مقدمه: ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی یکی از مراحل حساس زندگی است و در آینده نزدیک درصد بالایی از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند. این دوره از زندگی اغلب با افزایش احتمال ابتلا به بیماریهای مزمن همراه می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع بیماریهای مزمن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی سالمندان می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر که به روش مقطعی در سال 1393 انجام گرفت 203 سالمند شهر اوز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. سابقه ابتلا به بیماریهای مزمن از طریق چک لیست و مصاحبه چهره به چهره جمع آوری شد. ارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (SF36)، انجام گرفت. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و مجذور کای در نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که 167 نفر (82.26 درصد) از سالمندان مورد مطالعه حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا می باشند و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماریهای مزمن در تمامی حیطه ها بطور معنی داری پایینتر از افراد سالم بود (p<0.05).
نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر بیانگر شیوع بالای بیماریهای مزمن در دوران سالمندی و تاثیر منفی آن بر کیفیت زندگی سالمندان می باشد. بنابراین بایستی با تمرکز بیشتر بر افراد سالمند و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت افزایش کیفیت زندگی این قشر از جامعه گام برداشت. 

کلیدواژه‌ها