مقایسه شاخص‌های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره‌ترم مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

2 دکترای تخصصی بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

10.22038/nnj.2020.48948.1210

چکیده

مقدمه:با توجه به آمار فزاینده متولدان نارس طی سال‌های اخیر و زیادبودن میزان مرگ‌ومیر نوزادان به‌دلیل نارس‌بودن و اینکه این کودکان در آینده در معرض خطر معلولیت هستند، لازم است در زمینه زایمان زودرس و راه‌های تشخیص نوزاد نارس اطلاعاتی در دسترس باشد. مطالعه حاضر با هدفمقایسه شاخص‌های منتخب خونی در زایمان ترم و پره‌ترم در خانم‌های مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفت.
مواد و روشها:این مطالعه از نوع مقطعی بود که در سال 1398 روی 110 زن مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، زنان باردار در دو گروه ترم و پره‌ترم قرار گرفتند. 80 نفر از نمونه آماری زایمان ترم و 30 نفر زایمان پره‌ترم داشتند. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده صورت گرفت و بعد از گرفتن رضایت از شرکت‌کنندگان شاخص‌های آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، فریتین و TIBCبررسی شد. تجزیه‌وتحلیل آماری به کمک نرم‌افزار SPSSو آزمون تی مستقل صورت گرفت.
یافته‌ها:نتایج نشان داد میانگین آهن خون، پلاکت خون، شاخص توده بدنی، گلبول‌های سفید، فریتین و TIBCدر زنان ترم نسبت به زنان پره‌ترم بیشتر بوده است (05/0p <). میانگین گلبول‌های قرمز خون در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشته است (05/0p >).
نتیجهگیری:با توجه به ضرورت و اهمیت ارتقای سطح باروری سالم، اهمیت شاخص سلامت مادر و نوزاد به‌عنوان شاخص‌های ملی سلامت، شیوع کمبود برخی از فاکتورهای خونی و عوارض ناشی از آن و همچنین اهمیت شاخص توده بدنینرمال در سیر بارداری و زایمان کم‌خطر، توجه به این فاکتورها می‌تواند در کاهش زایمان زودرس مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Koenig MA, Lutalo T, Zhao F, Nalugoda F, Wabwire-Mangen F, Kiwanuka N, et al. Domestic violence in rural Uganda: evidence from a community-based study. Bull World Health Organ. 2003; 81(1):53-60.
 2. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 23th ed. New York: McGraw-Hill; 2010. P. 804-8.
 3. Goldenbery RL, Culhane JE, Jams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet. 2008; 371(9006):75-84.
 4. Layegh P, Afiat M, Farrokh D, Salehi M, Rezvani Mahmouee Z, Mardani R. Evaluation of Uterine artery indexes in Doppler sonography for predicting neonatal outcomes in preeclamptic pregnancies. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2016; 19(9):11-6. [in Persian]
 5. Cripe SM, O’Brien W, Gelaye B, Williams MA. Perinatal outcomes of Southeast Asians with pregnancies complicated by gestational diabetes mellitus or preeclampsia. J Immigr Minor Health. 2012; 14(5):747-53.
 6. Stamilio DM, Sehdev HM, Morgan MA, Propert K, Macones GA. Can antenatal clinical and biochemical markers predict the development of severe preeclampsia? Am J Obstet Gynecol. 2000; 182(3):589-94.
 7. Sclol TO, Hediher ML, Fiscler RL, Sheaner JW. Anemia Iron deficiency: increased risk of preterm delivery in a prospective study. Am J Clin Nutr. 1992; 55(5):785-8.
 8. Singh K, Fong YF, Arulkumaran S. Anemia in pregnancy--a cross-sectional study in Singapore. Eur J Clin Nutr. 2004; 52(1):65-70.
 9. Creasy RK, Resnik R, Lockwood CJ, Greene MF, Moore T. Maternal-fetal medicine: principles and practice. Houston, Texas: Gulf Professional Publishing; 2014. P. 1114-3.
 10.  Martel AJ. Tropical and geographical medicine. JAMA. 1991; 266(12):1704-5.
 11. Etaati Z, Jahanloo SH, Sobhani AR, Saberi P, Badrkhani SH. Lack of iron supplementation in pregnancy and its effect on maternal and fetal blood factors. Hormozgan Med J. 2003; 7(2):64-7.
 12. Bentley DP. Iron metabolism and anaemia in pregnancy. Clin Haematol. 2006; 14(3):613-28.
 13. Lo CC, Hsu JJ, Hsieh CC, Hung TH. Risk factors for spontaneous preterm delivery before 34 weeks of gestation among Taiwanese women. Taiwanese J Obstet Gynecol. 2007; 46(4):389-94.
 14. Nadafi M, Mohammad Hosseini S, Afrasiabyfar A, Momeni E, Malekzadeh GM. Association of homocysteine, vitamin and blood factors with preeclampsia in pregnant women. Armaghane Danesh. 2010; 15(2):171-80. [in Persian]
 15. Rayamajhi R, Pratap K. A comparative study between nifedipine and isoxuprine in the suppression of preterm labour. Kathmandu Univ Med J. 2003; 1(2):85-90.
 16. Bayoumeu F, Subiran-Buisset C, Baka NE, Legagneur H, Monnier-Barbarino P, Laxenaire MC. Iron therapy in iron deficiency anemia in pregnancy: intravenous route versus oral route. Eur J Obstet Gynecol Reorod Biol. 2005; 123:S15-9.
 17. Wise LA, Palmer JR, Heffner LJ, Rosenberg L. Prepregnancy body size, gestational weight gain, and risk of preterm birth in African-American women. Epidemiology. 2010; 21(2):243-52.
 18. Heaman M, Kingston D, Chalmers B, Sauve R, Lee L, Young D. Risk factors for preterm birth and small-for-gestational-age births among Canadian women. Paediatr Perinat Epidemiol. 2013; 27(1):54-61.
 19. Zangeneh M, Ebrahimi B, Veisi F, Malek Khosravi S, Rezavand N, Ghadami MR. The comparison of indices and number of platelet in normal and preeclamptic pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2012; 15(25):8-13. [in Persian]
 20.  Seifi M, Farshbaf-khalili A, Aghaee H, Pourzeinali S. The relationship of iron deficiency anemia with preterm delivery in pregnant women referred to health centers of Tabriz: a case-control study. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2015; 18(159):8-17. [in Persian]
 21. Bondevik GT, Lie RT, Ulstein M, Kvale G. Maternal hematological status and risk of low birth weight and pretermdelivery in Nepal. Acta Obstet Gynecol Scand. 2001; 80(5):404-8.
 22. Torkestani F, Zafarghandi N, Jalali NM, Zaeri F, Emami A. Evaluation of correlation between nucleated red blood cell count in term newborns and meconium stained amniotic fluid. Daneshvar Med. 2007; 15(71):11-6. [in Persian]
 23. Hajimoradi L, Rahmani Z. The association between serum ferritin and iron parameters with preeclampsia. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014; 24(118):81-9. [in Persian]
 24. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet. 2008; 371(9606):75-84 .
 25. Akbarzadeh M, Zare N. Relationship between maternal hematologic concentration and BMI in primiparous women on some physiological parameters in neonates. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 2013; 10(1):77-85.
 26. Vasheghani F, Atarod Z, Asghari F, Naghshvar F. Relationship between cervicovagind ferritin levels in 22-26 weeks of pregnant women with spontaneous preterm delivery. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007; 17(58):65-71. [in Persian]
 27.  Haji Shafia F. The predictive value of simultaneous serum ferritin level measurement and cervicovaginal sample in 22 to 24 weeks of gestation in spontaneous preterm delivery. [Master Thesis]. Qazvin: Qazvin University of Medical Sciences; 2015. [in Persian]