ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه‌های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون‌تنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.22038/nnj.2020.46408.1201

چکیده

مقدمه:گیاهان دارویی به‌دلیل داشتن ترکیبات متنوع ضدقارچی می‌توانند در درمان بیماری‌ها مؤثر باشند. مطالعهی حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر و بارهنگ علیه گونه‌های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون‌تنی صورت گرفته است.
مواد و روشها:این مطالعه از نوع تجربی بوده است. گیاهان جاشیر و بارهنگ در فصل بهار از فروشگاه‌های یاسوج تهیه شدند و شرکت دارویی زردبند یاسوج آن‌ها را ازنظر علمی تأیید کرد و پس از ارسال به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، عصاره استخراج شد. به‌منظور تهیه‌ی عصاره‌ی آبی گیاهان، به 30 میلی‌لیتر آب مقطر، 3 گرم پودر گیاه اضافه شد و به‌مدت 24 ساعت روی شیکر (بهداد، تهران، ایران) قرار گرفت. سویه‌ی استفاده‌شده در مطالعه‌ی حاضر کاندیدا آلبیکانس ATCC 10231است که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد. در مطالعه‌ی حاضر از غلظت‌های 5/7، 15 و 30 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره‌ی الکلی‌شده‌ی جاشیر و بارهنگ و برای اندازه‌گیری قطر هاله‌ی عدم رشد برحسب میلی‌متر از روش انتشار دیسک کاغذی استاندارد استفاده شد. برای اندازه‌گیری حداقل غلظت مهاری از MIC50و MIC90استفاده شد. در پایان تعداد سلول‌های زنده شمارش و داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSSنسخه 23 و آزمون آنووا تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها:نتایج نشان داد در غلظت 30 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر حداکثر قطر عدم تشکیل هاله مشاهده شد که برای جاشیر 3/15 میلی‌متر و بارهنگ 4/12 میلی‌متر بوده است. درخصوص حداقل غلظت مهارکننده نتایج نشان داد MIC50 و MIC90 به‌ترتیب برای جاشیر 19 و 38 میکروگرم بر میلی‌لیتر و برای بارهنگ 14 و 29 میکروگرم بر میلی‌لیتر به‌دست آمد (05/0<p ). درخصوص شمارش زنده نتایج نشان داد در رقت 10 کمترین تعداد سلول زنده تشکیل شد که برای جاشیر میانگین CFU/ml 3/7 و برای بارهنگ CFU/ml2/4 به‌دست آمد.
نتیجهگیری:جاشیر و بارهنگ به‌دلیل داشتن ترکیبات دارویی مؤثر، مانع فعالیت کاندیدا آلبیکانس می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. Edalat Panah Yadolah, Enayati Parvar  Fariba, Rajaee Nejad Sajjad. Investigating the effect of local rangeland honey on Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces on the activity of Candida albicans. J Navid No. 2020; 22(72):44-54.
 2. Vandenbosch D, Braeckmans K, Nelis HJ, Coenye T. Fungicidal activity of miconazole against Candida spp. Biofilms. J Antimicrob Chemother. 2009; 65(4):694-700.
 3. Al-Waili NS. Mixture of honey, beeswax and olive oil inhibits growth of Staphylococcus aureus and Candida albicans. Arch Med Res. 2005; 36(1):10-3.
 4. Khodavandi A, Tahzir NA, Cheng PW, Chen PY, Alizadeh F, Hrmal NS, et al. Antifungal activity of Rhizome coptidis and Alpinia galangal against Candida species. J Pure Appl Microbiol. 2013; 7:1725-30.
 5. Kruppa M. Quorum sensing and Candida albicans. Mycoses. 2009; 52(1):1-10.
 6. Amiri H. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Prangos ferulacea (L.) Lindl. J Med Plants. 2007; 1(21):36-41.
 7. Guo Y, He Y, Guo N, Gao J, Ni Y. Variations of the composition of the leaf cuticular wax among Chinese populations of Plantago major. Chem Biodivers. 2015; 12(4):627-36.
 8. Khanjani N, Zamanian M, Molazadeh P, Sadeghi M. The prevalence of Candida albicans infection and related factors in women referring to health centers of Jiroft in 2010: a short report. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2014; 13(6):569-76.
 9. Zia M, Bayat M, Khalkhali H. In vitro antifungal effect of Thymus vulgaris essence on Candida albicans isolated from patients with oral candidiasis. J Shahrekord Univ Med Sci. 2011; 13(3):44-52.
 10. Naeini A, Khosravi AR, Chitsaz M, Shokri H, Kamlnejad M. Anti-Candida albicans activity of some Iranian plants used in traditional medicine. J Mycol Med. 2009; 19(3):168-72.
 11. Banaean-Boroujeni S, Rasti-Boroujeni M, Moghim H, Validi M, Mobini G, Kazemian A. In vitro effect of honey on Candida albicans and lactobacillus. J Shahrekord Univ Med Sci. 2010; 11(4):52-8. [in Persian].
 12. Sayyah M, Moaied S, Kamalinejad M. Anticonvulsant activity of Heracleum persicum seed. J Ethnopharmacol. 2005; 98(1-2):209-11.
 13. Allen KL, Molan PC, Reid GM. A survey of the antibacterial activity of some New Zealand honey. J Pharm Pharmacol. 1991; 43(12):817-22.
 14. Shareyat SH. Qualitative and quantitative evaluation of the active constituents and control methods for medicinal plants. 1st ed. Isfahan: Mani Pub; 1998. P. 10-27.
 15. Omran M, Maliji GH, Sefidgar A, Yosefi MR, Haji Ahmadi M, Moosavi S, et al. effect of honey from north of Iran on Candida albicans. J Babol Univ Med Sci. 2008; 10(5):15-22.
 16. Nazemi Salman B, Yazdinejad A, Salah S, Sajedinejad N. Antifungal activity of essential oils of Prangos frulacea, Ziziphora tenuior, Ferula gummosa and Dracocephalum moldavica against Candida albicans. J Qazvin Univ Med Sci. 2017; 21(1):4-11.
 17. Mayer FL, Wilson D, Hube B. Candida albicans pathogenicity mechanisms. Virulence. 2013; 4(6):
  119-28.
 18. Melo AS, Bizerra FC, Freymuller E, Arthington-Skagges BA, Colombo AL. Biofilm production and evaluation of antifungal susceptibility amongst clinical Candida spp. isolates, including strains of the Candida parapsilosis complex. Med Mycol. 2011; 49(3):253-62.
 19. Movaghari Pour A, Sheikh Fathollahi M, Poor Zamani M, Abedini S, Jamali Z. Comparison of anti-fungal effect of origanum vulgare extract versus nystatin on Candida albicans; an in vitro study. J Mashhad Dent Sch. 2018; 42(3):277-1.
 20. Vale-Silva L, Silva MJ, Oliveir D, Goncalves M, Cavaleiro C, Salgueiro L, et al. Correlation of the chemical composition of essential oils from Origanum vulgare subspecies. virens with their in vitro activity against pathogenic yeasts and filamentous fungi. J Med Microbiol. 2012; 61(2):252-60.
 21. Aminian R, Mardani M, Davoodnia B. The effect of hydro alcoholic extract of Plantago major and Astragalus hamosus on some gram-positive and gram-negative bacteria. J Plant Res. 2018; 31(3): 956-67.
 22. Akbari S. Antifungal activity of thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. against fluconazol-resistant and susceptible Candida albicans isolates. J Med Plants. 2007; 6(Suppl 3):53-62.
 23. Kafash-Farkhad N, Asadi-Samani M, Khaledifar B. A review on secondary metabolites and pharmacological effects of Prangos ferulacea (L.) Lindl. J Shahrekord Univ Med Sci. 2013; 15(3):98-108.