زجر بی‌زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/nnj.2020.51108.1226

چکیده

مقدمه: بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی به‌خاطر داشتن لوله داخل تراشه و نیز به علل دیگر قادر به برقراری ارتباط نیستند و مشکلات زیادی را در این رابطه تجربه می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف کشف تجربیات بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از ناتوانی در صحبت‌کردن و نیز کشف اشارات غیرکلامی استفاده‌شده توسط آن‌ها برای ابزار نیاز انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه تحلیل محتوای کیفی حاضر روی 15 بیمار تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در سال 1395 در ایران انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و مشاهده استفاده شد. نمونه‌گیری به روش هدفمند با انتخاب افراد دارای تجربیات غنی انجام شد. از روش تحلیل محتوای کیفی نوع مرسوم برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: چهار مضمون اصلی «ناتوانی در حرف‌زدن ریشه مشکلات، بلوک عجزآور کانال‌های ارتباط، اشارات درک‌نشده و تلاش برای برقراری ارتباط» از توصیف‌های عمیق مشارکت‌کنندگان حاصل شد.
نتیجهگیری: بیماران هوشیار بخش مراقبت‌های ویژه مشکلات ارتباطی بسیاری را در حین بودن تحت تهویه مکانیکی متحمل می‌شوند، به‌طوری‌که قادر به ابراز نیازهای خود نیستند و این موضوع می‌تواند ترس، ناامیدی و آشفتگی را برای بیمار به همراه داشته است. این بیماران از روش‌های مختلف اعم از ایماواشاره، ضربه‌زدن به تخت و لب‌خوانی برای ابراز نیاز‌های خود استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Alasad J, Ahmad M. Communication with critically ill patients. J Adv Nurs. 2005; 50(4):356-62.
 2. Carruthersa H, Astinb F, Munro W. Which alternative communication methods are effective for voiceless patients in Intensive Care Units? A systematic review. Intensive Crit Care Nurs. 2017; 42:88-96.
 3. Wojnicki–Johansson G. Communication between nurse and patient during ventilator treatment: patient reports and RN evaluations. Intensive Crit Care Nurs. 2001; 17(1):29–39.
 4. Carroll SM. Silent, slow lifeworld: the communication experience of nonvocal ventilated patients. Qualit Health Res. 2007; 17(9):1165-77.
 5. Magnus VS, Turkington L. Communication interaction in ICU-patient and staff experiences and perceptions. Intensive Crit Care Nurs. 2006; 22(3):167-180.
 6. van de Leur JP, van der Schans CP, Loef BG, Deelman BG, Geertzen JH, Zwaveling JH. Discomfort and factual recollection in intensive care unit patients. Crit Care. 2004; 8(6):R467-73.
 7. Carroll SM. Nonvocal ventilated patients perceptions of being understood. West J Nurs Res. 2004; 26(1):85-112.
 8. Hofhuis JG, Spronk PE, van Stel HF, Schrijvers AJ, Rommes JH, Bakker J. Experiences of critically ill patients in the ICU. Intensive Crit Care Nurs. 2008; 24(5):300-13.
 9. Finke EH, Light J, Kitko L. A systematic review of the effectiveness of nurse communication with patients with complex communication needs with a focus
  on the use of augmentative and alternative communication. J Clin Nurs. 2008; 17(16):2102-15.
 10. Bartlett G, Blais R, Tamblyn R, Clermont RJ, MacGibbon B. Impact of patient communication problems on the risk of preventable adverse events in acute care settings. CMAJ. 2008; 178(12):1555-62.
 11. Patak L, Gawlinski A, Fung NI, Doering L, Berg J, Henneman EA. Communication boards in critical care: patients' views. Appl Nurs Res. 2006; 19(4):182-90.
 12. Happ MB, Roesch TK, Garrett K. Electronic voice-output communication aids for temporarily nonspeaking patients in a medical intensive care unit: a feasibility study. Heart Lung. 2004; 33(2):92-101.
 13. Radtke JV, Baumann BM, Garrett KL, Happ MB. Listening to the voiceless patient: case reports in assisted communication in the intensive care unit. J Palliat Med. 2011; 14(6):791-5.
 14. Strubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2011.
 15. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
 16. Mayring P. Qualitative content analysis. Compan Qualit Res. 2004; 1(2004):159-76.
 17. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004; 24(2):105-12.
 18. Boswell C, Cannon S. Introduction to nursing research (Incorporating evidence-based practice). Boston: Jones and Bartlett Publisher; 2011
 19. Wood GL, Harber J. Nursing research (Methods & critical appraisal for evidence-based practice). New York: Mosby Elsevier; 2010.
 20. Fredriksen ST, Ringsberg KC. Living the situation stress-experiences among intensive care patients. Intensive Crit Care Nurs. 2007; 23(3):124-31.
 21. Engström Å, Nyström N, Sundelin G, Rattray J. People's experiences of being mechanically ventilated in an ICU: a qualitative study. Intensive Crit Care Nurs. 2013; 29(2):88-95.
 22. Happ MB. Interpretation of nonvocal behavior and the meaning of voicelessness in critical care. Soc Sci Med. 2000; 50(9):1247-55.