مقایسه‌ میزان علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلابه دو اختلال سرطان و تالاسمی ماژور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌پزشکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه اطفال، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 دکتری آمار، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه:افسردگی از شایع‌ترین اختلالات خلقیاست که با نداشتن احساس لذت، نداشتن انگیزه و اختلالات خواب همراه است. ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند سرطان و تالاسمی ماژور در کودکان و نوجوانان می‌تواند سبب افزایش خطر ابتلا به افسردگی با درجات مختلف شود. هدف از این تحقیق مقایسه‌ی میزان علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلابه دو بیماری مزمن سرطان و تالاسمی ماژور بود.
مواد و روشها:این پژوهش به‌صورت توصیفی‌مقطعی و تحلیلی روی 100 کودک و نوجوان مبتلابه سرطان و 100 کودک و نوجوان مبتلابه تالاسمی مراجعه‌کننده به بیمارستان شفای اهواز انجام شد. اطلاعات با پرسش‌نامه‌های مقیاس افسردگی کودکان (ماریاکواس، CDI) و متغیرهای دموگرافیک جمع‌آوری و با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 16 و آزمون تی مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها:بر اساس نتایج این پژوهش، میانگین نمره‌ی افسردگی در گروه مبتلابه سرطان به‌طور معنی‌داری از گروه مبتلابه تالاسمی بیشتر بود (04/0=P). ارتباط بین میانگین نمره‌ی افسردگی با متغیرهای دموگرافیک شامل سن بیمار، طول دوره‌ی بیماری و عملکرد تحصیلی در کودکان و نوجوانان مبتلابه سرطان معنی‌دار بود (05/0>P). در گروه مبتلابه تالاسمی فقط بین نمره‌ی افسردگی و متغیر جنسیت ارتباط معنی‌دار مشاهده شد (05/0>P).
نتیجهگیری:نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلابه سرطان در مقایسه با مبتلایان به تالاسمی بیشتر است. بدین ترتیب لزوم مداخلات درمانی روان‌شناختی سریع‌تر در این گروه از کودکان و نوجوانان در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Chen ML, Chang HK, Yeh CH. Anxiety and depression in Taiwanese cancer patients with and without pain. J Adv Nurs. 2000; 32(4):944-51.
 2. Angelino AF, Treisman GJ. Major depression and demoralization in cancer patients: diagnostic and treatment considerations. Support Care Cancer. 2001; 9(5):344-9.
 3. Ciaramella A, Poli P. Assessment of depression among cancer patients: the role of pain, cancer type and treatment. Psychooncology. 2001; 10(2):156-65.
 4. Nordin K, Berglund G, Glimelius B, Sjoden PO. Predicting anxiety and depression among cancer patients: a clinical model. Eur J Cancer. 2001; 37(3):376-84.
 5. Lampic C, Thurfjell E, Bergh J, Sjoden PO. Short and long-term anxiety and depression in women recalled after breast cancer screening. Eur J Cancer. 2001; 37(4):463-9.
 6. Stiller CA. Epidemiology and genetics of childhood cancer. Oncogene. 2004; 23(38):6429-44.
 7. Mohaghaghi MA, Mosavi-Jarrahi A, Malekzadeh R, Parkin M. Cancer incidence in Tehran metropolis: the first report from the Tehran population-based cancer registry, 1998-2001. Arch Iran Med. 2009; 12(1):15-23.
 8. Law M, King G, King S, Kertoy M, Hurley P, Rosenbaum P, et al. Patterns of participation in recreational and leisure activities among children with complex physical disabilities. Dev Med Child Neurol. 2006, 48(5):337-42.
 9. Katz LF, Leary A, Breiger D, Friedman D. Pediatric cancer and the quality of children's dyadic peer interactions. J Pediatr Psychol. 2011; 36(2):237-47.
 10. Khani H, Majdi M, Azad ME, Montazeri A, Ghorbani A, Ramezani M. Quality of life in Iranian Beta-thalassemia major patients of Southern coastwise of the Caspian Sea. J Behav Sci. 2009; 2(4):325-32.
 11. Kasper D, Fauci A, Longo D, Braunwald E, Hauser S, Jameson J. Harrison’s principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill; 2005.
 12. Alavi A, Parvin N, Kheyri S, Hamidizade S, Tahmasebi S. Comparison attitude children with thalassaemia major and their parents about life quality of these children in Shahr-e Kord, Iran. Zahedan Med Sci Univ J. 2007; 8:35-41.
 13. Taher AT, Otrock ZK, Uthman I, Cappellini MD. Thalassemia and hypercoagulability. Blood Rev. 2008; 22(5):283-92.
 14. Saki N, Dehghani Fard A, Kaviani S, Jalali Far MA, Mousavi SH, Al Ali K, et al. Beta thalassemia: epidemiology and diagnostic and treatment approaches in Iran. Genet Millennium. 2012; 10(1):2674-83.
 15. Wahyuni MS, Ali M, Rosdiana N, Lubis B. Quality of life assessment of children with thalassemia. Paediatr Indon. 2011; 51(3):163-9.
 16. Pourmovahed Z, Dehghani KH, Yassini AS. Evaluation of hopelessness and anxiety in young patients with thalassemia major. J Med Res. 2004; 2(1):45-52. [in Persian]
 17. Mikelli A, Tsiantis J. Brief report: depressive symptoms and quality of life in adolescents with b-thalassemia. J Adolesc. 2003; 27(2):213-6.
 18. Li HC, Williams PD, Lopez V, Chung JO, Chiu SY. Relationships among therapy-related symptoms, depressive symptoms, and quality of life in Chinese children hospitalized with cancer: an exploratory study. Cancer Nurs. 2013; 36(5):346-54.
 19. Mostafaie MR, Bashirian S. Comparative survey of depression among chronic disease and healthy adolescences of Hamadan city. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Facul. 2012; 20(2):65-75.
 20. Esmaeeli MR, Erfani Sayar R, Saghebi A, Elmi S, Rahmani S, Elmi S, et al. Screening for depression in hospitalized pediatric patients. Iran J Child Neurol. 2014; 8(1):47-51.
 21. Durualp E, Altay N. A comparison of emotional indicators and depressive symptom levels of school-age children with and without cancer. J Pediatr Oncol Nurs. 2012; 29(4):232-9.
 22. Atrifard M, Zahiredin A, Dibaei SH, Zahed GH. Comparing depression in children and adolescents with cancer with healthy ones. J Urmia Univ Med Sci. 2014; 25(1):21-31. [in Persian]
 23. Khani H, Majdi M, Azad ME, Montazeri A, Ghorbani A, Ramezani M. Quality of life in Iranian Beta-thalassemia major patients of Southern coastwise of the Caspian Sea. J Behav Sci. 2009; 2(4):325-32.
 24. Telfer P, Constantinidou G, Andreou P, Christou S, Modell B, Angastiniotis M. Quality of life in thalassemia. Ann N Y Acad Sci. 2005; 1054:273-82.
 25. Messina G, Colombo E, Cassinerio E, Ferri F, Curti R, Altamura C, et al. Psychosocial aspects and psychiatric disorders in young adult with thalassemia major. Intern Emerg Med. 2008; 3(4):339-43.
 26. Tahmasbi S, Aein F, Heravi Karimuoe F. B-thalassemia children and quality of life: does the present condition justify ‎children’s quality of life? J Holist Nurs Midwifery. 2007; 17(1):23-30. [in Persian]
 27. Kyritsi H, Matziou V, Papadatou D, Evagellou E, Koutelekos G, Polikandrioti M. Self concept of children and adolescents with cancer. Health Sci J. 2007; 1(3):1-12.