مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمان پریودنتال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دندانپزشک، مشهد، ایران

6 کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:بیماری پریودنتال یک بیماری التهابی بافت‌های حمایت‌کننده دندان است که توسط میکروارگانیسمهای خاص ایجاد شده و منجر به تخریب پیشرونده لیگامان پریودنتال PDL(Periodontal Ligament) و استخوان آلوئول همراه با تشکیل پاکت یا تحلیل لثه و یا هر دو میشود. امروزه از بزاق به عنوان یک مایع تشخیصی در پزشکی و دندانپزشکی استفاده شده و فرآوردههای آن (همچون آنزیم‌ها، ایمنوگلوبینها، هورمونها و فرآوردههای باکتریایی) میتواند نشان‌دهنده بیماریهای پریودنتال باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف اندازهگیری آنزیم LDH(Lactic Dehydrogenase) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن مراجعهکننده به بخش بیماری‌های لثه دانشکده دندانپزشکی مشهد پیش از درمان و مقایسه آن با مقادیر پس از درمان انجام شد.
مواد و روشها:این مطالعه در ارتباط با بیماران مراجعهکننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مداخلهای به صورت مبتنی بر هدف میباشد. پس از ارائه فراخوان، نمونهگیری از 30 بیمار صورت گرفت. میزان Attachment lossبه صورت پاکت با عمق 6-4میلیمتر به عنوان معیار ورود به پژوهش در نظر گرفته شد و حتیالمقدور از نظر کنترل پلاک یکسان انتخاب گردید. نمونههای بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط قبل از درمان فاز یک (Scaling &Root Planningو آموزش بهداشت) و چهار هفته پس از درمان تهیه شد. حدود 3 میلی‌متر از بزاق کامل تحریکنشده به کمک Spittingmethodاز هر نفر جمعآوری گردید و بلافاصله داخل میکروتیوبی با دمای 20- درجه قرار گرفت و به آزمایشگاهی با دمای 80- درجه انتقال یافت. پیش از شروع کار، دمای تمام نمونهها به دمای اتاق رسید و نمونهها به مدت 5 دقیقه با سرعت 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. از مایع شفاف رویی جهت آنالیز میزان LDHاستفاده گردید. دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار آماری SPSSو آزمون tتحلیل شدند.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان دادند که میانگین سطح LDHبیماران قبل از درمان 8/57±1484 و میانگین آن پس از درمان 4/25±1112 میکروگرم بر لیتر بوده است. سطح LDHبزاق بیماران قبل و بعد از درمان تفاوت معناداری با یکدیگر داشت (01/0P=).
نتیجهگیری:نتایجنشاندادندکهسطحآنزیم LDHبهطورقابلملاحظه‌ایدربزاقبیمارانپریودنتالقبل از درمان نسبت به پس از درمان بالاتربودکهاینخودناشیازفرایندهای پاتولوژیکی می‌باشدکهدربافتپریودنتالاتفاقافتادهومنجربه آزادسازیاین آنزیم‌هایدرونسلولیشدهاست.

کلیدواژه‌ها


 1. Teughels W, Dhondt R, Dekeyser C, Quirynen M. Treatment of aggressive periodontitis. Periodontol 2000. 2014; 65(1):107-33.
 2. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. New York: Elsevier Health Sciences; 2011.
 3. Ramachandra SS, Gupta VV, Mehta DS, Gundavarapu KC, Luigi N. Differential diagnosis between chronic versus aggressive periodontitis and staging of aggressive periodontitis: a cross-sectional study. Contemp Clin Dent. 2017; 8(4):594-603.
 4. Nomura Y, Shimada Y, Hanada N, Numabe Y, Kamoi K, Sato T, et al. Salivary biomarkers for predicting the progression of chronic periodontitis. Arch Oral Biol. 2012; 57(4):413-20.
 5. Front E, Laster Z, Unis R, Gavish M, Nagler RM. Salivary biomarker analysis complementing regular clinical examination. Biomark Med. 2013; 7(5):701-8.
 6. Nomura Y, Tamaki Y, Tanaka T, Arakawa H, Tsurumoto A, Kirimura K, et al. Screening of periodontitis with salivary enzyme tests. J Oral Sci. 2006; 48(4):177-83.
 7. Todorovic T, Dozic I, Vicente-Barrero M, Ljuskovic B, Pejovic J, Marjanovic M, et al. Salivary enzymes and periodontal disease. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11(2):E115-9.
 8. Azizi A, Ranjbari A, Ghafari MA, Jahan F. Comparative evaluation of lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate aminotransferase (AST) levels in periodontal diseases. J Isfahan Dent Sch. 2011; 18:265-71.
 9. Shetty SR, Chadha R, Babu S, Kumari S, Bhat S, Achalli S. Salivary lactate dehydrogenase levels in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma: a biochemical and clinicopathological study. J Cancer Res Ther. 2012; 8(Suppl 1):S123-5.
 10. Navazesh M. Methods for collecting saliva. Ann N Y Acad Sci. 1993; 694:72-7.
 11. Klein Kremer A, Kuzminsky E, Bentur L, Nagler RM. Salivary and serum analysis in children diagnosed with pneumonia. Pediatr Pulmonol. 2014; 49(6):
  569-73.
 12. Schueren F, Lingner T, George R, Hofhuis J, Dickel C, Gartner J, et al. Peroxisomal lactate dehydrogenase is generated by translational readthrough in mammals. Elife. 2014; 3:e03640.
 13. Ali SA, Telgi RL, Tirth A, Tantry IQ, Aleem A. Lactate dehydrogenase and beta-glucuronidase as salivary biochemical markers of periodontitis among smokers and non-smokers. Sultan Qaboos Univ Med J. 2018; 18(3):e318-23.
 14. Mohanty P, Gujjari SK, Nakum CG. Salivary free hemoglobin and lactate dehydrogenase as biomarkers for periodontal disease in smokers. Quintessence Int. 2019; 50(6):428-34.
 15. De La Pena VA, Diz Dios P, Tojo Sierra R. Relationship between lactate dehydrogenase activity in saliva and oral health status. Arch Oral Biol. 2007; 52(10):911-5.
 16. Yoshie H, Tai H, Kobayashi T, Oda-Gou E, Nomura Y, Numabe Y, et al. Salivary enzyme levels after scaling and interleukin-1 genotypes in Japanese patients with chronic periodontitis. J Periodontol. 2007; 78(3):498-503.
 17. Miyoshi N, Tanigawa T, Nishioka S, Maruyama K, Eguchi E, Tanaka K, et al. Association of salivary lactate dehydrogenase level with systemic inflammation in a Japanese population. J Periodontal Res. 2018; 53(4):487-94.
 18. Smith QT, Geegan SJ. Repeated measurement of crevicular fluid parameters at different sites. J Clin Periodontol. 1991; 18(3):171-6.
 19. Atici K, Yamalik N, Eratalay K, Etikan I. Analysis of gingival crevicular fluid intracytoplasmic enzyme activity in patients with adult periodontitis and rapidly progressive periodontitis. A longitudinal study model with periodontal treatment. J Periodontol. 1998; 69(10):1155-63.