گزارش یک مورد دایسکشن آئورت با تشخیص زودهنگام

نوع مقاله: گزارش موردی

نویسندگان

1 کارشناس پرستاری، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مجتمع آموزش عالی سلامت و بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 متخصص بیماری های قلبی، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه:دایسکشن آئورت (Aortic Dissection)‌ بیماری غیرشایعی می‌باشد که تشخیص دیررس آن با مرگ و میر بالایی همراه است و درمان فوری آن میزان بقای این بیماران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
معرفی بیمار: در پژوهش حاضر گزارشی در مورد یک فرد بیمار (مرد) 58 ساله که با شکایت درد شدید قفسه سینه و تعریق با تشخیص اولیه ‌سندرم کرونری حاد در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان شیروان پذیرش شده بود، ارائه گردید. پرستار بخش متوجه اختلاف فشار خون بین دو دست بیمار شده و سریع پزشک معالج را مطلع ساخته بود و پزشک معالج با شک به دایسکشن، دستور انجام سی.‌تی. آنژیوگرافی قفسه سینه را داده بود. با توجه به نتایج سی.‌تی. آنژیوگرافی، تشخیص نهایی دایسکشن آئورت برای بیمار داده شد و بیمار بلافاصله جهت اقدامات بعدی به مرکز درمانی پیشرفته در استان مجاور اعزام گردید.
نتیجهگیری:دخالت زودرس درمانی در ارتباط با دایسکشن آئورت از بروز عوارض بعدی جلوگیری نموده و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از آن می‌شود. همان‌طور که در ارتباط با بیمار مورد مطالعه، انجام بررسی‌های دقیق و به‌هنگام پزشکی و پرستاری توانست به تشخیص سریع و نجات جان بیمار منجر شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Morris-Stiff G, Coxon M, Ball E, Lewis MH. Post coital aortic dissection: a case report. J Med Case Rep. 2008; 2(1):6.
 2. Akbarzadeh PH. Standard prescriptions PSP aeries. 1st ed. Tehran: Pasha-Golban; 2009. P. 512. [in Persian]
 3. Pape LA, Awais M, Woznicki EM, Suzuki T, Trimarchi S, Evangelista A, et al. Presentation, diagnosis, and outcomes of acute aortic dissection: 17-year trends from the International Registry of Acute Aortic Dissection. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(4):350-8.
 4. Kawahito K, Adachi H, Yamaguchi A, Ino T. Early and late surgical outcomes of acute type A aortic dissection in patients aged 75 years and older. Ann Thorac Surg. 2000; 70(5):1455-9.
 5. Larson EW, Edwards WD. Risk factors for aortic dissection: a necropsy study of 161 cases. Am J Cardiol. 1984; 53(6):849-55.
 6. Forouzannia S, Mirhosseinei S, Abedi H, Davoudi N. A case report of chronic aortic dissection: case report. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Serv. 2001; 9(3):67-71. [in Persian]
 7. Hu WS, Lin CL. Bidirectional association between aortic dissection and atrial fibrillation: findings from a huge national database. Clin Cardiol. 2019; 10:1-8.
 8. Tchana-Sato V, Sakalihasan N, Defraigne JO. Aortic dissection. Rev Med Liege. 2018; 73(5-6):290-5.
 9. Moluodi A, Sabzi F, Salehi N. Evaluation study of aortic dissection and early outcome of disease in female patients. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2014; 23(2):90-4. [in Persian]
 10. Mokhberi V, Habibi V, Nabati M. Evaluation of surgical treatment of type A aortic dissection. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26(144):329-35. [in Persian]
 11. Nusair M, Abuzetun JY, Khaja A, Dohrmann M. A case of aortic dissection in a cocaine abuser: a case report and review of literature. Cases J. 2008; 1(1):369.
 12. Patel PD, Arora RR. Pathophysiology, diagnosis, and management of aortic dissection. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2008; 2(16):439-68.
 13. Elsayed RS, Cohen RG, Fleischman F, Bowdish ME. Acute type A aortic dissection. Cardiol Clin. 2017; 35(3):331-45.
 14. Hebballi R, Swanevelder J. Diagnosis and management of aortic dissection. Continuing Educ Anaesth Crit Care Pain. 2009; 9(1):14-8.  
 15. Cohen R, Mena D, Carbajal-Mendoza R, Arole O, Mejia JO. A case report on asymptomatic ascending aortic dissection. Int J Angiol. 2008; 17(03):155-61.
 16. Mohamed-Yassin MS, Baharudin N, Ramli AS, Hashim H. Pleuritic chest pain and fever: an unusual presentation of aortic dissection. Malay Fam Physician. 2019; 14(1):47-52.
 17. Parve S, Ziganshin BA, Elefteriades JA. Overview of the current knowledge on etiology, natural history and treatment of aortic dissection. J Cardiovasc Surg. 2017; 58(2):238-51.
 18. Rylski B, Suedkamp M, Beyersdorf F, Nitsch B, Hoffmann I, Blettner M, et al. Outcome after surgery for acute aortic dissection type A in patients over 70 years: data analysis from the German Registry for Acute Aortic Dissection Type A (GERAADA). Eur J Cardiothorac Surg. 2011; 40(2):435-40.