تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو در گاوداری‌های شهرستان شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: ورم پستان گاو یکی از بیماری های شایع در گله گاوهای شیری است که توسط عوامل مختلفی از جمله کلبسیلا پنومونیه (KlebsiellaPneumonia) ایجاد می‌شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف ردیابی باکتری کلبسیلا پنومونیه در موارد اورام پستان بالینی و تحت بالینی در گاو و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این باکتری انجام شد.
مواد و روشها: در این پژوهش 130 نمونه شیر از گاوهای شیری مبتلا به اورام پستان از گاوداری‌های شهرستان شهرکرد جمع‌آوری شدند و پس از کشت میکروبی و تأیید مولکولی جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه جدا گشته، حضور شایع‌ترین ژن‌های کدکننده مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این جدایه‌ها به روش  PCR(PolymeraseChainReaction) و الگوی فنوتیپی مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش انتشار دیسک ارزیابی شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از مدل‌های آماری مربع کای و دقیق فیشر در سطح اطمینان 95 درصد در نرم‌افزار آماری SPSS 20 استفاده گردید.
یافته‌ها: از 130 نمونه شیر مورد آزمایش، 20 نمونه (38/15 درصد) آلوده به کلبسیلا پنومونیه بودند که در این جدایه‌ها حضور اکثر ژن‌های کدکننده مقاومت آنتی‌بیوتیکی ردیابی گردید؛ به‌طوری که ژن‌های sulI و aadA1 به‌ترتیب با فراوانی 70 و 65 درصد شایع‌ترین و ژن‌های cat1 و cmlA با فراوانی 25 درصد نادرترین ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی ردیابی‌شده در این جدایه‌ها بودند. شایان ذکر است که تمام جدایه‌ها نسبت به پنی‌سیلین و تتراسیکلین مقاوم بودند.
نتیجهگیری: مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه نشان‌دهنده استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک در درمان بیماری‌های عفونی بوده و لزوم انجام آنتی‌بیوگرام جهت انتخاب مؤثرترین آنتی‌بیوتیک در درمان اورام پستان را بیش از پیش بااهمیت می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


1.     Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S. Jawetz Melnick & Adelbergs medical microbiology. 26th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2012. P. 229-41.

2.     García-Sureda L, Doménech-Sánchez A, Barbier M, Juan C, Gascó J, Albertí S. OmpK26, a novel porin associated to carbapenem resistance in Klebsiella pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55(10):4742-7.

3.     Luo Y, Yang J, Zhang Y, Ye L, Wang L, Guo L. Prevalence of β-lactamases and 16S rRNA methylase genes amongst clinical Klebsiella pneumoniae isolates carrying plasmid-mediated quinolone resistance determinants. Int J Antimicrob Agents. 2011; 37(4):
352-5.

4.     Dubey D, Raza FS, Sawhney A, Pandey A. Klebsiella pneumoniae renal abscess syndrome: a rare case with metastatic involvement of lungs, eye, and brain. Case Rep Infect Dis. 2013; 2013:685346.

5.     Vejgani M, Gharagozlo F. Control of mastitis in dairy herds. Tehran: Nikkhah Sepehr Publishing; 2001. P. 125-255. [in Persian]

6.     Ohadinia H. Mastitis in cow. Tehran: Science and Technology Publication; 2007. P. 72-96. [in Persian]

7.     Jalalpour SH, Kasra Kermanshahi R, Nouhi AS, Zarkesh Isfahani H. Comparing the frequency of β-lactamase enzyme in isolated nosocomial infectious bacteria. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2009; 8(3):32. [in Persian]

8.     Boucher Y, Labbate M, Koenig JE, Stokes HW. Integrons: mobilizable platforms that promote genetic diversity in bacteria. Trends Microbiol. 2007; 15(7):301-9.

9.     Lapierre L, Cornejo J, Borie C, Toro C, San Martín B. Genetic characterization of antibiotic resistance genes linked to class 1 and class 2 integrons in commensal strains of Escherichia coli isolated from poultry and swine. Microb Drug Resist. 2008; 14(4):265-72.

10.  Das A, Guha C, Biswas U, Jana PS, Chatterjee
A, Samanta I. Detection of emerging antibiotic resistance in bacteria isolated from subclinical mastitis in cattle in West Bengal. Vet World. 2017; 10(5):517-20.

11.  Podder MP, Rogers L, Daley PK, Keefe GP, Whitney HG, Tahlan K. Klebsiella species associated with bovine mastitis in Newfoundland. PLoS One. 2014; 9(9):e106518.

12.  Tavakol M, Momtaz H. Determination of antibiotic resistance profile in Klebsiella pneumonia strains isolated from urinary tract infections of patients hospitalized in Peyambaran hospital (Tehran-Iran). Feyz. 2017; 21(1):74-82. [in Persian]

13.  Liu Y, Liu C, Zheng W, Zhang X, Yu J, Gao Q, et al. PCR detection of Klebsiella pneumoniae in infant formula based on 16S–23S internal transcribed spacer. Int J Food Microbiol. 2008; 125(3):230-5.

14.  Van TT, Chin J, Chapman T, Tran LT, Coloe PJ. Safety of raw meat and shellfish in Vietnam: an analysis of Escherichia coli isolations for antibiotic resistance and virulence genes. Int J Food Microbiol. 2008; 124(3):217-23.

15.  Randall LP, Cooles SW, Osborn MK, Piddock LJ, Woodward MJ. Antibiotic resistance genes, integrons and multiple antibiotic resistance in thirty-five serotypes of Salmonellaenterica isolated from humans and animals in the UK. J Antimicrob Chemother. 2004; 53(2):208-16.

16.  Toro CS, Farfán M, Contreras I, Flores O, Navarro N, Mora GC, et al. Genetic analysis of antibiotic-resistance determinants in multidrug-resistant Shigella strains isolated from Chilean children. Epidemiol Infect. 2005; 133(1):81-6.

17.  Mammeri H, Van De Loo M, Poirel L, Martinez-Martinez L, Nordmann P. Emergence of plasmid-mediated quinolone resistance in Escherichia coli
in Europe.Antimicrob Agents Chemother. 2005; 49(1):71-6.

18.  Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-fifth informational supplement. CLSI document M100-S25. Wayne: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

19.  Tiwari J, Babra C, Tiwari H, Williams V, De Wet S, Gibson J, et al. Trends in therapeutic and prevention strategies for management of bovine mastitis: an overview. J Vaccine Vaccin. 2013; 4(1):1-11.

20.  Mohammad SM, Askari Badouei M, Gorji DM, Daneshvar M, Koochakzadeh A. A study on the clinical coliform mastitis of holstein cows on Garmsar Suburban dairy farms. J Vet Microbiol. 2012; 8(2):
137-49. [in Persian]

21.  Salaki K, Moradi H. Bacterial agents of mastitis in dairy cow farms in Ilam city. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2012; 20(4):88-95. [in Persian]

22.  Hosseinkhannazer A, Zahedi A. Investigating potentials for beta-lactamase production in bacteria isolated from sheep with mastitis. Pajouhesh Sazandegi. 1996; 30(75):116-21. [in Persian]

23.  Estabraghi E, Zahraei ST, Amini K, Jamshidian M. Survey genotyping of animal and human ‏‏Klebsiella pneumoniae‎ isolates using ERIC-PCR and evaluation ‎of antibiotic sensitivity pattern. J Comp Pathobiol Iran. 2018; 15(2):2469-77. [in Persian]

24.  Momtaz H, Safarpoor Dehkordi F, Taktaz T, Rezvani A, Yarali S. Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from bovine mastitic milk: serogroups, virulence factors, and antibiotic resistance properties. Sci World J. 2012; 2012:618709.

25.  Osman KM, Hassan HM, Orabi A, Abdelhafez AS. Phenotypic, antimicrobial susceptibility profile and virulence factors of Klebsiella pneumoniae isolated from buffalo and cow mastitic milk. Pathog Global Health. 2014; 108(4):191-9.

26.  Tavakoli M, Pourtaghi H. Molecular detection of virulence genes and multi-drug resistance patterns in Escherichia coli (STEC) in clinical bovine mastitis: Alborz province, Iran. Iran J Vet Res. 2017; 18(3):208-11.