بررسی و مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات لشمانیوز پوستی، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ایران

5 مرکز تحقیقات لشمانیوز پوستی بیمارستان امام رضا، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:زگیل تناسلی (Genital Wart) یک بیماری منتقل‌شونده از راه جنسی است که عامل آن ویروسی به نام پاپیلومای انسانی می‌باشد. این بیماری می‌تواند دارای علل مختلف بوده و پیامدهای روان‌شناختی خاصی را برای فرد مبتلا به همراه داشته باشد. در این ارتباط، مطالعهحاضربا هدفمقایسهمؤلفه‌هایهوشهیجانیمیان افراد مبتلا و غیرمبتلا به زگیل تناسلی صورت گرفت.
مواد و روشها:پژوهش علی- مقایسه‌ای حاضر در ارتباط با 70 نفر (35 فرد مبتلا به بیماری و 35 فرد غیرمبتلا به آن) از مراجعه‌کنندگان به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در نیمه دوم سال 1397 که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند، انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (Bar-On) بود. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم‌افزار SPSS 21بهره گرفته شد.
یافته‌ها:نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که از بین 15 مؤلفه هوش هیجانی مقایسه‌شده در دو گروه، 13 مورد تفاوت معناداری داشتند (05/0). شایان ذکر است که مؤلفه‌های شادمانی و واقع‌گرایی، اختلاف معناداری را در دو گروه نشان ندادند.
نتیجهگیری:برخورداری بیماران مبتلا به زگیل تناسلی از مهارت هوش هیجانی پایین، اثرات چشمگیری بر افزایش تنش آن‌ها و در نتیجه، کاهش عملکرد آن‌ها در زندگی روزانه خواهد داشت؛ از این رو لازم است متخصصان حوزه سلامت روان و جسم، تدابیر لازم از جمله بررسی‌های روانشناسی و در صوت لزوم روان درمانی را در جهت ارتقای هوش هیجانی بیماران اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


1.     Moore RA, Edwards JE, Hopwood J, Hicks D. Imiquimod for the treatment of genital warts: a quantitative systematic review. BMC Infect Dis. 2001; 1(1):3.

2.     Patel H, Wagner M, Singhal P, Kothari S. Systematic review of the incidence and prevalence of genital warts. BMC Infect Dis. 2013; 13(1):39.

3.     Scherer AM, Schacht Reisinger H, Schweizer ML, Askelson NM, Fagerlin A, Lynch CF. Cross-sectional associations between psychological traits, and HPV vaccine uptake and intentions in young adults from the United States. PloS One. 2018; 13(2):e0193363.

4.     Petráš M, Adámková V. Rates and predictors of genital warts burden in the Czech population. Int J Infect Dis. 2015; 35:29-33.

5.     Ireland JA, Reid M, Powell R, Petrie KJ. The role
of illness perceptions: psychological distress and treatment-seeking delay in patients with genital warts. Int J STD AIDS. 2005; 16(10):667-70.

6.     Lawrence S, Walzman M, Sheppard S, Natin D. The psychological impact caused by genital warts: has the department of health's choice of vaccination missed the opportunity to prevent such morbidity? Int J STD AIDS. 2009; 20(10):696-700.

7.     Bar-On RE, Parker JD. The handbook of emotional intelligence: theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace.San Francisco: Jossey-Bass; 2000.

8.     Bar-On R. The impact of emotional intelligence on health and wellbeing. Emotional intelligence-new perspectives and applications. Croatia: InTech; 2012.

9.     Petrides KV, Vernon PA, Schermer JA, Ligthart L, Boomsma DI, Veselka L. Relationships between trait emotional intelligence and the Big Five in the Netherlands. Personal Individ Diff. 2010; 48(8):906-10.

10.  Arora S, Ashrafian H, Davis R, Athanasiou T, Darzi A, Sevdalis N. Emotional intelligence in medicine: a systematic review through the context of the ACGME competencies. Med Educ. 2010; 44(8):749-64.

11.  Bar-On R. The Bar-On emotional quotient inventory (EQ-i): rationale, description and summary of psychometric properties.Hauppauge, NY, US: Nova Science Publishers; 2004.

12.  Conte JM. A review and critique of emotional intelligence measures. J Organ Behav. 2005; 26(4):433-40.

13.  Nejati R, Meshkat M. The reliability and validity of Bar-On's emotional quotient inventory for Iranian English language learners. Foreign Language Res J. 2017; 6(1):131-54. [in Persian]

14.   Shoja Heydari M, Liyaghatdar MJ, Mirshahjafari SE, Isanejad O. Examining the validity, reliability and factor structure of the Bar-On emotional quotient inventory. J Psychol. 2011; 15(3):253-67. [in Persian]