بررسی خشونت نسبت به ماماها در محل کار: مرور نظام‌مند

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران

چکیده

مقدمه:خشونت در محل کار به‌صورت اعمال پرخاشگرانه نسبت به افرادی که در محل کار درحال انجام وظیفه هستند، تعریف می‌شود و در اشکال مختلفی مانند سوء‌استفاده کلامی، فیزیکی، ضرب و جرح، تجاوز، آزار و اذیت، زورگویی، اوباشگری، تهدید و رفتارهای زشت و ناپسند رخ می‌دهد.خشونت در محل کار در هر شغل و جایگاهی می‌تواند رخ بدهد.مطالعات متعددی نشان داده‌اند که خشونت در محیط‌های کار مامایی وجود دارد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر، مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه خشونت نسبت به ماماها در محل کار می‌باشد.
مواد و روشها:در مطالعه مروری حاضر به‌منظور یافتن مطالعات مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی SID،Irandoc، Scopus و Pubmed با استفاده از کلیدواژه‌های مبتنی بر  MeSH(Medical Subject Headings) شامل: Workplaceaggression، Bullying، Workplaceviolence، violenceVerbal، Physicalviolenceو Midwifeو معادل‌ فارسی آن‌ها شامل: خشونت در محل کار، خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و نزاع به‌صورت جداگانه و ترکیب با کلمه "ماما" بدون محدودیت زمانی تا ماه آذر سال 1397 جستجو شدند. شایان ذکر است که برای بررسی مقالات از "فرم استخراج داده‌ها" که براساس هدف پژوهش توسط پژوهشگران طراحی شده بود، استفاده گردید و نتایج به‌صورت کیفی گزارش شدند.
یافته‌ها:از مجموع 216 مطالعه یافت‌شده، بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت هفت مقاله وارد مطالعه شدکه طرح چهار مطالعه مقطعی، دو مطالعه توصیفی- اکتشافی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. بیشترین شیوع گزارش‌شده به خشونت کلامی (3/83 درصد) اختصاص داشت که 60 درصد از این خشونت از سوی همراهان بیماران اعمال شده بود.
نتیجهگیری:با وجود بالابودن خشونت در رشته مامایی مطابق با درصدهای اعلام‌شده در مقالات لازم است این موضوع در ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا بدین‌طریق عوامل مؤثر بر خشونت، منابع آن، تجارب ماما از خشونت و آثار حاصل از آن شناسایی شوند. در این ارتباط، پیشنهاد می‌گردد مسئولان هر بیمارستان با استفاده از پرسشنامه استاندارد، فراوانی و منابع خشونت را در بخش‌های مامایی شناسایی کنند و در کمک به رفع آن‌ها کوشا باشند؛ زیرا خشونت می‌تواند بر عملکرد شغلی و بهره‌وری آن‌ها و به تبع بر کیفیت مراقبت‌ از بیماران و سلامت آن‌ها اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


1.     Samir N, Mohamed R, Moustafa E, Abou Saif H. Nurses' attitudes and reactions to workplace violence in obstetrics and gynaecology departments in Cairo hospitals. East Mediterr Health J. 2012; 18(3):198-204.

2.     Fallahi Khoshknab M, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Ahmadvand H. Psychological violence in the health care settings in iran: a cross-sectional study. Nurs Midwifery Stud. 2015; 4(1):e24320.

3.     Gillen PA. The nature and manifestations of bullying in midwifery. [Doctoral Dissertation]. Coleraine: University of Ulster; 2007.

4.     Paryad E, Jahani Sayad Noveiry M, Kazemnejad Leili E, Akbari A, Ghanbari Khanghah A, Bouraki S. Incidence of violence against nurses in the educational-medical centers in Rasht. J Holistic Nurs Midwifery. 2015; 25(2):16-23.

5.     Fallahi-Khoshknab M, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Afshani S. Physical violence against health care workers: a nationwide study from Iran. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016; 21(3):232-8.

6.     Ramezani T, Fasihi T, Mangali M. Nurses' experiences of occupational aggression in the psychiatric wards: Phenomenology approach. J Fundamen Mental Health. 2012; 13(4):314-27.

7.     Fallahi Khoshknab M, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Ahmadvand H. Psychological violence in the health care settings in Iran: a cross-sectional study. Nurs Midwifery Stud. 2015; 4(1):e24320.

8.     Babaei N, Rahmani A, Mohajjel AA, Zamanzadeh V, Dadashzadeh A, Avazeh M. Workplace violence against nurses from the viewpoint of patients. Iran J Psychiatric Nurs. 2014; 2(1):43-54.

9.     Abbas MA, Fiala LA, Abdel Rahman AG, Fahim AE. Epidemiology of workplace violence against nursing staff in Ismailia Governorate, Egypt. J Egypt Public Health Assoc. 2010; 85(1-2):29-43.

10.  Sohrabzadeh M, Menati R, Tavan H, Mozafari M, Menati W. Patients' aggressive behavior towards female nurses and lack of reporting event in Ilam hospitals at 2012. Iran Occupat Health. 2015; 12(1):47-55.

11.  McKenna L, Boyle M. Midwifery student exposure to workplace violence in clinical settings: an exploratory study. Nurse Educ Pract. 2016; 17:123-7.

12.  Farrell GA, Shafiei T. Workplace aggression, including bullying in nursing and midwifery: a descriptive survey (the SWAB study). Int J Nurs Stud. 2012; 49(11):1423-31.

13.  El Ghaziri M, Zhu S, Lipscomb J, Smith BA. Work schedule and client characteristics associated with workplace violence experience among nurses and midwives in sub-Saharan Africa. J Assoc Nurs AIDS Care. 2014; 25(1):S79-89.

14.  Nourani Saadoldin S, Hadizadeh Talasaz Z, Shakeri MT, Modares Gharavi M. The relationship between occupational stress and happiness of midwives who work in the hospitals and health centers of Mashhad, Iran, 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2013; 16(74):1-9.

15.  El Ghaziri M, Zhu S, Lipscomb J, Smith BA. Work schedule and client characteristics associated with workplace violence experience among nurses and midwives in sub-Saharan Africa. J Assoc Nurses AIDS Care. 2014; 25(1 Suppl):S79-89.

16.  Sorensen AA, Wojahn RD, Manske MC, Calfee RP. Using the strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement to assess reporting of observational trials in hand surgery. J Hand Surg Am. 2013; 38(8):1584-9.e2.

17.  Papathanasiou AA, Zintzaras E. Assessing the quality of reporting of observational studies in cancer. Ann Epidemiol. 2010; 20(1):67-73.

18.  Boyle M, McKenna L. Paramedic and midwifery student exposure to workplace violence during clinical placements in Australia - a pilot study. Int J Med Educ. 2016; 7:393-9.

19.  Najar S, Alipour MM, Afshary P, Hagigie E. Review the amount of verbal violence against midwives and its related factors in midwife of Khuzestan province. Int J Bioassays. 2015; 4(7):4134-8.

20.  Khalil D. Violence against midwives in Cape Town. Afr J Midwifery Womens Health. 2009; 3(1):37-40.

21.  Gaffney DA, DeMarco RF, Hofmeyer A, Vessey JA, Budin WC. Making things right: nurses' experiences with workplace bullying-a grounded theory. Nurs Res Pract. 2012; 2012:243210.

22.  Noorana Zahra A, Feng JY. Workplace violence against nurses in Indonesian emergency departments. Enferm Clin. 2018; 28(Suppl 1):184-90.

23.  Beattie J, Innes K, Griffiths D, Morphet J. Healthcare providers' neurobiological response to workplace violence perpetrated by consumers: informing directions for staff well-being. Appl Nurs Res. 2018; 43:42-8.

24.  Eslamian J, Akbarpoor AA, Hoseini SA. Quality of work life and its association with workplace violence of the nurses in emergency departments. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015; 20(1):56-62.

25.  Hadizadeh Talasaz Z, Nourani Saadoldin S, Shakeri MT. Relationship between components of quality of work life with job satisfaction among midwives in mashhad, 2014. J Hayat. 2015; 21(1):56-67.

26.  Liu W, Zhao S, Shi L, Zhang Z, Liu X, Li L, et al. Workplace violence, job satisfaction, burnout, perceived organisational support and their effects on turnover intention among Chinese nurses in tertiary hospitals: a cross-sectional study. BMJ Open. 2018; 8(6):e019525.

27.  Lin WQ, Wu J, Yuan LX, Zhang SC, Jing MJ, Zhang HS, et al. Workplace violence and job performance among community healthcare workers in China: the mediator role of quality of life. Int J Environ Res Public Health. 2015; 12(11):14872-86.

28.  Sun T, Gao L, Li F, Shi Y, Xie F, Wang J, et al. Workplace violence, psychological stress, sleep quality and subjective health in Chinese doctors: a large cross-sectional study. BMJ Open. 2017; 7(12):e017182.