رابطه بین سبک‌های تدریس کلاس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان، گرگان، ایران

2 دکترای نیروی انسانی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گرگان، گرگان، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: تغییرات و پیشرفت‌ها در فن‌آوری آموزشی موجب شده تا آموزشگران، روش‌های سنتی آموزشی را مورد بازنگری قرار داده و تاکید بیشتری بر اهمیت توجه به سبک های یادگیری دانشجویان در طراحی و ارائه دوره های آموزشی بنمایند. با توجه به اهمیت و نقش سبک‌های تدریس در میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی_مقطعی بروی 313 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 1393_1394 انجام گرفته است. از ابزار های پیشرفت تحصیلی هرمنس، انگیزش هارتر و سبک تدریس استفاده گردید که روا و پایا می باشند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی فریدمن و اسپیرمن استفاده می گردد.
یافته ها:یافته ها نشان داده است که بین سبک تدریس و پیشرفت تحصیلی(0.001)و سبک تدریس و انگیزش( 0.007) ارتباط معنی داری مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری: انگیزش عامل اساس پیشرفت تحصیلی بیان شده است. در واقع انگیزش تحصیلی به طور مستقیم عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد. با ارائه تنوع در سبک تدریس می توان پیشرفت تحصیلی و انگیزش را در دانشجویان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


1.Darvish Ghadimi F, Roudbari M. Teaching styles offaculty members in schools affiliated with IranUniversity of medical sciences. Iran J Med Educ.2012; 11(8):917-25. [in Persian]
2. Zoghi M, Brown T, Williams B, Roller L, JaberzadehS, Palermo C, et al. Learning style preferences ofAustralian health science students. J Allied Health.2010; 39(2):95-103.
3. Dobson JL. Learning style preferences and courseperformance in an undergraduate physiology class.Adv Physiol Educ. 2009; 33(4):308-14.
4. Norman G. When will learning style go out of style?Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2009; 14(1):1-4.
5. Saiami F, Akbari Boorengi M, Ayati M. The role ofstudents’ gender and preferred teaching style inpredicting student academic engagement in MashhadUniversity of medical science. Iran J Medica Educ.2014; 14(9):817-25. [in Persian]
6. Tamannaifar MR, Gandomi Z. Correlation betweenachievement motivation and academic achievement inuniversity students. Educ Strateg Med Sci. 2011;4(1):15-9. [in Persian]
7. Abolghasemi M, Miraly Rostami OK. Theinvestigation of the effective factors on the academicachievements of Tehran engineering departmentsstudents for submitting a model to predicting theiracademic achievements. Iran J Engine Educ. 2013;15(58):67-84. [in Persian]
8. Mahindoost A. Factors affecting students' achievementmotivation students. [Master Thesis]. Bushehr:Allameh Tabatabai University; 2013. [in Persian]
9. Iureaa C, Neacsub I, Georgiana Saftac C, Suditud M.The study of the relation between the teachingmethods and the learning styles the impact upon thestudents’ academic conduct. Proc Soc Behav Sci.2011; 11:256-60.
10. Namdar K. Search and compare self-esteem andacademic achievement and its relation to academicperformance of students with visual impairment andhearing the consolidated plan and ordinary Hamadan.[Master Thesis]. Bushehr: Allameh TabatabaiUniversity; 2004. [in Persian]
11. Khadivi A, Vakili MA. A survey of relationshipbetween achievement motivation, locus of control,self-concept and high school first grader sciencestudents academic achievement the five regions ofTabriz. J Instruct Evaluat. 2011; 4(13):45-66. [inPersian]
12. Habibi M. The role of the teachers teaching ingeometry (with Haley Van model) to increase themotivation and learning elementary school students.Quart J Career Organ Counsel. 2013; 5(14):84-105. [inPersian]
13. Hasanzadeh H, Bahraminejad M, Pooladi A,Hasanzaeh A. Teaching styles of faculty members ofKurdistan University of medical sciences fortheoretical lessons; 2010-2011. Sci J Kurdistan UnivMed Sci. 2013; 18(3):71-85. [in Persian]
14. Ariyanpooran S, Amiri-manesh M, Taghavi D,Haghtalab T. Relationship between self-concept andacademic motivation (reading, writing and math) inelementary students with LD. J Learn Disabil. 2014;4(1):56-72. [in Persian]
15. Ahmadzadehbaiani B, Shori Z. The effect ofrecognition of teachers of teaching methods inacademic performance and academic achievement ofstudents of Islamic Azad University of Abadan.Quart N Ideas Educ. 1999; 3(3):26-44. [in Persian]

16. Granero-Molina J, Fernández-Sola C, López-DomeneE, Hernández-Padilla JM, Preto LS, Castro-SánchezAM. Effects of web-based electrocardiographysimulation on strategies and learning styles. Rev EscEnferm USP. 2015; 49(4):650-6.
17. Keshtkaran A, Kaffashi S, Sadeghifar J. A study onthe relationship between thinking styles andpreference learning methods among students of ShirazUniversity of medical sciences. J Med Edu Dev. 2013;6(10):50-5. [in Persian]
18. Haghani F, Chavoshi E, Valiani A, YarmohammadianMH. Teaching styles of teachers in basic sciencesclasses in medical school of Isfahan university ofmedical sciences. Iran J Med Educ. 2011; 10(5):943-9.[in Persian]
19. Eskandari F, Salehi M. The effect of motivation andinterest on the relationship between teaching, learningand school performance. Iran Agri Extens Educ J.2008; 4(2):101-4. [in Persian]