شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، گلستان، ایران

2 دانشجو ی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه:آسیب ناشی از وسایل تیز و برنده یکی از مهم‌ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بهداشتی- درمانی به شمار می‌آید و پیامد بیولوژیکی این آسیب‌ها می‌تواند بسیار خطرناک بوده و زمینه‌ساز انتقال بیماری باشد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین شیوع، علل و عملکرد پرسنل درمانیمرکز آموزشی- درمانی بیمارستان پنج آذر گرگان در برابر آسیب‌های ناشی از وسایل نوک‌تیز و برنده آلوده می‌باشد.
مواد و روشها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در بیمارستان آموزشی- درمانی پنج آذر گرگان انجام شد. 345 نفر از پرسنل درمانی بخش‌های اتاق عمل‌، بستری زنان و مردان، آزمایشگاه و اورژانس به‌صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌های مربوط به شیوع و علل آسیب ناشی از وسایل نوک‌تیز و برنده و اقدامات پس از آن از طریق چک‌لیست جمع‌آوری گردیدند و یافته‌ها به‌صورت صدک و درصد گزارش شده و با استفاده از آزمون Pearson- کای اسکوئر و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نرم‌افزار SPSS 16مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها:از بین 345 نفر از کارکنان درمانی که وارد مطالعه شدند، 246 نفر (5/69 درصد) زن بودند و میانگین سنی و انحراف معیار افراد مورد مطالعه معادل 8/7±9/30 سال به‌دست آمد. همچنین، شیوع نیدل‌استیک در بین کارکنان درمانی این مرکز معادل 3/81 درصد بود و مهم‌ترین علل آسیب‌زایی، درپوش‌گذاری مجدد هنگام تزریقات گزارش شد. از سوی دیگر، دو اقدام مهم که توسط فرد پس از آسیب انجام شده بود، عبارت بود از: شستشو با مواد ضد‌عفونی‌کننده (3/20 درصد) و فشار‌دادن محل آسیب (1/16 درصد). شایان ذکر است که نتایج آزمون Pearson- کای اسکوئر، رابطه معناداری را بین جنسیت و آسیب با وسایل نوک‌تیز و برنده نشان داد (‌016/0‌P=). 
نتیجهگیری:شیوع نیدل‌استیک در این مرکز آموزشی- درمانی نسبت به مطالعات مشابه در ایران و آمار‌های جهانی بالاتر بوده و بیشترین شیوع در آزمایشگاه و آسیب‌زا‌ترین موقعیت‌، درپوش‌گذاری مجدد بر سرنگ می‌باشد؛ بنابراین نیاز به آموزش مهارت‌های شغلی برای پیشگیری از آسیب و نحوه مواجه با این مشکل برای کادر درمانی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


1. Motaarefi H, Mahmoudi H, Mohammadi E, Hasanpour-Dehkordi A. Factors associated with needlestick injuries in health care occupations: a systematic review. J Clin Diagn Res. 2016; 10(8): IE1-4.

2. Sin WW, Lin AW, Chan KC, Wong KH. Management of health care workers following occupational exposure to hepatitis B, hepatitis C, and human immunodeficiency virus. Hong Kong Med J. 2016; 22(5):472-7.

3. Qazi AR, Siddiqui FA, Faridi S, Nadeem U, Umer NI, Mohsini ZS, et al. Comparison of awareness about precautions for needle stick injuries: a survey among health care workers at a tertiary care center in Pakistan. Patient Saf Surg. 2016; 10(1):19.

4. Haiduven D, Ferrol S. Sharps injuries in the home health care setting: risks for home health care workers. AAOHN J. 2004; 52(3):102-8.

5. Masia MD, Castiglia P, Busonera B, Valca D, Maida I .Mura I. Survey on accidental exposure to biological materials in the Hospital-University Complex of Sassari during the period 1995-2000. Ann Ig. 2004; 16(1-2):365-73.

6. Hernandez Navarrete MJ, Campins Marti M, Martinez Sanchez EV, Ramos Perez F, Garcia de Codes Ilario A, Arribas Llorente JL, et al. Occupational exposures to blood and biological material in healthcare workers. EPINETAC Project 1996-2000. Med Clin (Barc). 2004; 122(3):81-6.

7. Cooley C, Gabriel J. Reducing the risks of sharps injuries in health professionals. Nurs Times. 2004; 100(26):28-9.

8. Grosheide P, Van Damme P, Hallauer J. Prevention and control of hepatitis B in the community. Geneva: World Health Organization; 1996. P. 9-25.

9. Japper J, Hunt EH, Brand-Elnaggar J, Person RD. Rates of needle-stick injury caused by various devices in a university hospital. N Engl J Med. 1988; 319(5):284-8.

10. De Laune S. Risk reduction through testing, screening and infection control precautions--with special emphasis on needlestick injuries. Infect Control Hosp Epidemiol. 1990; 11(10 Suppl):563-5.

11. Dement JM, Epling C, Østbye T, Pompeii LA, Hunt DL. Blood and body fluid exposure risks among health care workers: results from the Duke Health and Safety Surveillance System. Am J Ind Med. 2004; 46(6):637-48.

12. Kermode M, Jolley D, Langkham B, Thomas MS, Crofts N. Occupational exposure to blood and risk of bloodborne virus infection among health care workers in rural north Indian health care settings. Am J Infect Control. 2005; 33(1):34-41.

13. Lee JM, Botteman MF, Xanthakos N, Nicklasson L. Needlestick injuries in the United States. Epidemiologic, economic, and quality of life issues. AAOHN J. 2005; 53(3):117-33.

14. Do AN, Ray BJ, Banerjee SN, Illian AF, Barnett BJ, Pham MH, et al. Bloodstream infection associated with needleless device use and the importance of infection-control practices in the home health care setting. J Infect Dis. 1999; 179(2):442-8.

15. Ihrig M, Cookson ST, Campbell K, Hartstein AI, Jarvis WR. Evaluation of the acceptability of a needleless vascular-access system by nurses. AM J Infect Control. 1997; 25(5):434-8.

16. Rakhshani F, Heidari MT, Barati S. Prevalence of needlestick injuries among the healthcare professionals in Zahedan medical Sciences University. Iran J Epidemiol. 2009; 4(3):87-91. [in Persian]

17. Babamahmoodi F. Study of hepatitis B and C in Razi and Hazrat Fatemeh Zahra hospital staff of Mazandaran University of Medical Sciences in 1998. J Mazandaran Univ Med Sci. 2000; 9(25):25-30.

18. Elmiyeh B, Whitaker IS, James MJ, Chahal CA, Galea A, Alshafi K. Needle-stick injuries in the National Health Service: a culture of silence. J R Soc Med. 2004; 97(7):326-7.

19. Cleveland JL, Barker LK, Cuny EJ, Panlilio AL; National Surveillance System for Health Care Workers Group. Preventing percutaneous injuries among dental health care personnel. J Am Dent Assoc. 2007; 138(2):169-78.

20. Vahedi MS, Ahsan B, Ardalan M, Shahsavari S. Prevalence and causes of needle stick injuries, in medical personnel’s of Kurdistan University’s hospitals and dealing with such injuries due to contaminated sharp tools in 2003. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2006; 11(2):43-50. [in Persian]

21. Osborn EH, Papadakis MA, and Gerberding JL. Occupational exposures to body fluids among medical students: a seven-year longitudinal study. Ann Intern Med. 1999; 130(1):45-51.

22. English JF. Reported hospital needle stick injuries in relation to knowledge/skill, design, and management problems. Infect Control Hosp Epidemiol. 1992; 13(5):259-64.

23. Afrasiabi-far A, Salari M, Zarifi A, Mohebi Z. Skin penetration injuries caused by sharp medical equipment contaminated with blood or body fluids of patients and steps taken then on the staff of Yasouj hospitals in 2001. Armaghan-e-Danesh. 2002; 7(4):17- 23. [in Persian]

24. Nazmieh H, Najaf-Yarandi A, Janmohammadi S, Hosseini F. Assessment of the injuries caused by sharp instruments in the health workers of university hospitals, in Yazd. Iran J Nurs. 2005; 18(43):49-59. [in Persian]

25. Azarnoush R, Borghei NS, Vakili MA, Latifi K. Serologic immunity of Gorgan medical personnel’s against hepatitis B (2003). J Gorgan Univ Med Sci. 2006; 8(1):39-44. [in Persian]

26. Serafinska S, Smolinski P, Gladysz A. Critical. evaluation of reporting on postexposure skin damage incidents and its consequences for Polish health workers. Med Pr. 2006; 57(5):439-50.

27. Gershon RR, Sherman M, Mitchell C, Vlahov D, Erwin MJ, Lears MK, et al. Prevalence and risk factors for blood borne exposure and infection in correctional healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007; 28(1):24-30.