تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: هلیکوباکترپیلوری (Helicobacterpylori)از عوامل به‌وجود‌آورنده بیماری‌های گوارشی می‌باشد. مطالعاتی که بر روی این باکتری انجام گرفته‌اند، حاکی از آن هستند که پلی‌مورفیسم فاکتورهای حدت در این باکتری (cagA و vacA) می‌توانند تعیین‌کننده توانایی آن در ایجاد بیماری‌های گوارشی متفاوت باشند. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین ژنوتیپ‌های ژن‌های vacA و cagA در سوش‌های هلیکوباکترپیلوری در بزاق و مدفوع کودکان شهر اصفهان بود.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی تعداد 52 نمونه بزاق و مدفوع از کودکان زیر 10 سال شهر اصفهان که دارای سابقه اختلالات گوارشی به‌ویژه رفلاکس معده بودند، در فاصله زمانی اسفند ماه 1394 تا تیر ماه 1395 گرفته شد. این کودکان از نظر آنتی‌‌بادی IgM ضد‌هلیکوباکترپیلوری در آزمایش الایزا مثبت بودند. شایان ذکر است کهاستخراج DNA از نمونه‌های بزاق و مدفوع انجام شد و وجود آلل‌های ژن‌های vacA و cagA به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR: Polymerase Chain Reaction) تعیین گردید.
یافته‌ها: متعاقب انجام آزمایش PCR روی نمونه‌های مورد مطالعه مشاهده شد که تعداد 7 نمونه بزاق (46/13 درصد) و 1 نمونه مدفوع (92/1 درصد) واجد ژن ureC هلیکوباکترپیلوری بودند. همچنین تمام نمونه‌های مثبت‌شده واجد ژن cagA بودند. علاوه‌براین در نمونه‌های بزاق و مدفوع مثبت‌شده از نظر هلیکوباکترپیلوری، تمام 8 نمونه (‌7 نمونه بزاق و 1 نمونه مدفوع‌) دارای ژنوتیپ s2/m2 از نظر ژنvacA  بودند.
نتیجهگیری: طبق نتایج به‌دست‌آمده، ژنوتیپ  s2/m2از نظر ژنvacA  می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای پیش‌بینی بیماری‌های شدید گوارشی در این منطقه در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این موضوع، انجام مطالعات مولکولی وسیع‌تر در سایر جمعیت‌ها پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


1.     Mohammadi M, Oghalaei A, Mohajerani N, Massarrat S, Nasiri M, Bennedsen M, et al. Prevalence of Helicobacter pylori vaculating cytotoxin and its allelic musaism as a predictive marker for Iranian dyspeptic patients. Bull Soc Pathol Exot. 2003; 96(1):3-5.

2.     Jang KM, Choe BH, Choe JY, Hong SJ, Park HJ, Chu MA, et al. Changing prevalence of helicobacter pylori infections in Korean children with recurrent abdominal pain. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2015; 18(1):10-6.

3.     Soltani1 J, Nikkhoo B, Khormehr J, Ataee P, Hakhamaneshi M, Gharibi F. Breastfeeding and Helicobacter pylori infection in early childhood. Iran J Pediatr. 2014; 24(6):745-52.

4.     Łazowska-Przeorek I, Kotowska M, Banasiuk M, Karolewska-Bochenek K, Banaszkiewicz A, Gawrońska A, et al. Value of antral nodularity for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in children. Med Sci Monit. 2015; 21:1827-30.

5.     Çınar A, Sadıç M, Atılgan Hİ, Baskın A, Koca G, Demirel K, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in school and pre-school aged children with C-14 urea breath test and the association with familial and environmental factors. Mol Imaging Radionucl Ther. 2015; 24(2):66-70.

6.     Karimi A, Fakhimi-Derakhshan K, Imanzadeh F, Rezaei M, Cavoshzadeh Z, Maham S. Helicobacter pylori infection and pediatric asthma. J Inf Pediatr. 2013; 5:132-5.

7.     Razavi A, Bagheri N, Azadegan-Dehkordi F, Shirzad M, Rahimian G, Rafieian-Kopaei M, et al. Comparative immune response in children and adults with H. pylori infection. J Immunol Res. 2015; 2015:315957.

8.     Kargar M, Souod N, Ghorbani-Dalini S, Doosti A, Rezaian AA. Evaluation of cagA tyrosine phosphorylation DNA motifs in Helicobacter pylori isolates from gastric disorder patients in West of Iran. Sci Res Essays. 2011; 6(31):6454-8.

9.     Tajbakhsh E, Branch S. Prevalence of Helicobacter pylori vacA allels and cagA gene in the feces of seroposetive children in Kermanshah city. Iran J Med Microbiol. 2015; 9(3):54-65. [in Persian]

10.  Khalifehgholi M, Shamsipour F, Ajhdarkosh H, Ebrahimi Daryani N, Pourmand MR, Hosseini M, et al. Comparison of five diagnostic methods for Helicobacter pylori. Iran J Microbiol. 2013; 5(4): 396-401.

11.  Monzon H, Forne M, Esteve M, Rosinach M, Loras C, Espinos JC, et al. Helicobacter pylori infection as a cause of iron deficiency anaemia of unknown origin. World J Gastroenterol. 2013; 19(26):4166-71.

12.  Tamadon MR, Saberi Far M, Soleimani A, Ghorbani R, Semnani V, Malek F, et al. Evaluation of noninvasive tests for diagnosis of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. J Nephropathol. 2013; 2(4):249-53.

13.  Pourakbari B, Ghazi M, Mahmoudi S, Mamishi S, Azhdarkosh H, Najafi M, et al. Diagnosis of Helicobacter pylori infection by invasive and noninvasive tests. Braz J Microbiol. 2013; 44(3):795-8.

14.  Sicinschi LA, Correa P, Bravo LE, Peek RM Jr, Wilson KT, Loh JT, et al. Non-invasive genotyping of Helicobacter pylori cagA, vacA, and hopQ from asymptomatic children. Helicobacter. 2012; 17(2):96-106.

15.  McMillan M, Mackay WG, Williams CL, Shepherd AJ, Malcolm C, Weaver LT. Interfamilial genotyping of Helicobacter pylori from Faecal DNA. Gastroenterol Res Pract. 2011; 2011:491035.

16.  Roman-Roman A, Giono-Cerezo S, Camorlinga-Ponce M, Martinez-Carrillo DN, Loaiza-Loeza S, Fernandez-Tilapa G. vacA genotypes of Helicobacter pylori in the oral cavity and stomach of patients with chronic gastritis and gastric ulcer. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013; 31(3):130-5.

17.  Momtaz H, Souod N, Dabiri H. Comparison of the virulence factors of Helicobacter pylori isolated in stomach and saliva in Iran. Am J Med Sci. 2010; 340(5):345-9.

18.  Czesnikiewicz-Guzik M, Karczewska E, Bielanski W, Guzik TJ, Kapera P, Targosz A, et al. Association of the presence of  Helicobacter pylori in the oral cavity and in the stomach. J Physiol Pharmacol. 2004; 55(2):105-15.

19.  Parsonnet J, Shmuely H, Haggerty T. Fecal and oral shedding of Helicobacter pylori from healthy infected adults. JAMA. 1999; 282(23):2240-5.

20.  Bindayna KM, Al Baker WA, Botta GA. Detection of Helicobacter pylori cagA gene in gastric biopsies, clinical isolates and faeces. Indian J Med Microbiol. 2006; 24(3):195-200.

21.  Wang J, Chi DS, Laffan JJ, Li C, Ferguson DA, Litchfield P, et al. Comparison of  cytotoxin genotypes of Helicobacter pylori in stomach and saliva. Dig Dis Sci. 2002; 47(8):1850-6.

22.  Gatti LL, Labio R, Silva LC, Smith Mde A, Payao SL. cagA positive Helicobacter pylori in Brazilian children related to chronic gastritis. Braz J Infect Dis. 2006; 10(4):254-8.

23.  Kangsadalampai S, Rojpibulstit P, Ratanavalachai T, Tomtitchong P. cagA-positive Helicobacter pylori and gastroduodenal pathology. Thamasat Int J Sci Technol. 2005; 10(1):1-5.

24.  Cirak MY, Ozdek A, Yilmaz D, Bayiz U, Samim E, Turet S. Detection of Helicobacter pylori and its cagA gene in tonsil and adenoid tissues by PCR. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129(11):1225-9.

25.  Gutierrez B, Vidal T, Valmana CE, Camou-Juncas C, Santos A, Megraud F, et al. Helicobacter pylori  infection in Havana, Cuba. Prevalence and cagA status of the strains. VacciMonitor. 2005; 14(2):15-9.

26.  Lopez-Vidal Y, Ponce-de-León S, Castillo-Rojas G, Barreto-Zuniga R, Torre-Delgadillo A. High diversity of vacA and cagA Helicobacter pylori genotypes in patients with and without gastric cancer. PLoS One. 2008; 3(12):e3849.

27.  Linpisarn S, Suwan W, Lertprasertsuk N, Koosirirat C, Steger HF, Prommuangyong K, et al. Helicobacter pylori cagA, vacA and iceA genotypes in northern Thai patients with gastric disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2007; 38(2):356-62.

28.  Ahmad T, Sohail K, Rizwan M, Mukhtar M, Bilal R, Khanum A. Prevalence of Helicobacter pylori pathogenicity associated cagA and vacA genotypes among Pakistani dyspeptic patients. FEMS Immunol Med Microbiol. 2009; 55(1):34-8.

29.  Medina ML, Medina MG, Martin GT, Picon SO, Bancalari A, Merino LA. Molecular detection of Helicobacter pylori in oral samples from patients suffering digestive pathologies. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010; 15(1):e38-42.

30.  Fernandez-Tilapa G, Axinecuilteco-Hilera J, Giono-Cerezo S, Martinez-Carrillo DN, Illades-Aguiar B, Roman-Roman A. vacA genotypes in oral cavity and Helicobacter pylori seropositivity among adults without dyspepsia. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(2):e175-80.

31.  Iamaroon A, Chaimano S, Linpisarn S, Pongsiriwet S, Phornphutkul K. Detection of Helicobacter pylori in recurrent aphthous ulceration by nested PCR. J Oral Sci. 2003; 45(2):107-10.

32.  Tanahashi T, Kita M, Kodama T, Sawai N, Yamaoka Y, Mitsufuji S, et al. Comparison of PCR-restriction fragment length polymorphism analysis and PCR-direct sequencing methods for differentiating Helicobacter pylori ureB gene variants. J Clin Microbiol. 2000; 38(1):165-9.