تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان‌کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می‌کند. شایع‌ترین عوارض این بیماری عدم تعادل، خستگی، گرفتگی عضلات و لرزش می‌باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و خستگی بیماران زن مبتلا به ام.اس (MS: Multiple Sclerosis) است.
مواد و روشها: این پژوهش نیمه‌تجربی و کاربردی به شیوه میدانی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون انجام شد. بدین‌منظور 24 زن 20 تا 50 سال مبتلا به ام.اس به‌صورت در دسترس انتخاب گردیدند و به‌‌طور تصادفی به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. از دستگاه‌های تعادل‌سنج پویا (Dynamic Balance Device) و ایستا (Stabilometer Device) برای اندازه‌گیری تعادل و از پرسشنامه "شدت خستگی" (Fatigue Severity Scale) جهت اندازه‌گیری میزان خستگی بیماران مبتلا به ام.اس استفاده شد. شایان ذکر است که گروه تجربی به مدت 12 هفته تمرینات پیلاتس را انجام داد؛ اما گروه کنترل طی این مدت هیچ نوع ورزشی را انجام نداد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و مرکب با اندازه‌گیری مکرر، آزمون تی مستقل و آزمون تعقیبی Bonferoni با تعدیل ضریب آلفا در سطح معناداری 05/0 توسط نرم‌افزار SPSS 22 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل در آزمون تعادل و آزمون خستگی بهتر عمل کردند.
نتیجهگیری: تمرینات پیلاتس سبب بهبود تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس گردید؛ بنابراین متخصصان مربوطه می‌توانند از تمرینات پیلاتس به‌عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان‌های دارویی برای بیماران مبتلا به ام.اس استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


1.     Noseworthy JH, Lucchinetti C, Rodriguez M, Weinshenker BG. Multiple sclerosis. N Engl J Med. 2000; 343(13):938-52.

2.     Shafeihanjani L, Khoshnevis S. Multiple sclerosis disease. Razi J Med Sci. 2011; 6(22):17-24. [in Persian]

3.     Shams A, Taherii H, Nikkhah K, Samad Zadeh S. The effect of an exercise program along with instructions on balance in patients with multiple sclerosis attention. Navidno. 2016; 18(61):28-34. [in Persian]

4.     Tyson SF, Connell LA. How to measure balance in clinical practice. A systematicreview of the psychometrics and clinical utility of measures of balance activity for neurological conditions. Clin Rehabil. 2009; 23(9):824-40.

5.     Kath S, Leigh H, Karin O, Anthony GS. How does exercise influence fatigue Multiple Sclerosis? Disabil Rehabil. 2009; 31(9):685-92.

6.     Veauthier C, Paul F. Sleep disorders in multiple sclerosis and their relationship to fatigue. Sleep Med. 2014; 15(1):5-14.

7.     Asgari A, Haji N. Multiple sclerosis. Razi J Med Sci. 2006; 18(5):24-32. [in Persian]

8.     Muscolino JE, Cipriani S. Pilates and the “powerhouse”. J Bodywork Movem Ther. 2004; 8(1):15-24.

9.     Shahnazari Z, Marandi S. Exercise and MS. Tehran: Amoukhte Publication; 2013. [in Persian]

10.  Freeman JA, Gear M, Pauli A, Cowan P, Finnigan C, Hunter H, et al. The effect of core stability training on balance and mobility in ambulant individuals with multiple sclerosis: a multi_centre series of single case studies. Mult Scler. 2010; 16(11):1377-84.

11.  Hayes HA, Gappmaier E, LaStayo PC. Effects of high-intensity resistanse training on strength, mobility, balance, and fatigue in individuals with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. J Neurol Phys Ther. 2011; 35(1):2-10.

12.  Heidari M, Akbarfahimi M, Salehi M, Nabavi SM. Validity and reliability of the Persian-version of fatigue impact scale in multiple sclerosis patients in Iran. Koomesh. 2014; 15(3):295-301. [in Persian]

13.  Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J, Aunola S, Karppi SL, Vaara M, et al. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology. 2004; 63(11):2034-8.

14.  Ghasemi E, Shayegannejad V, Ashtari F, Moradi B, RezaeI E, Keivanfar N. An investigation on the effects of Neurom uscular exercise on Balance, gait and the depression of paitent with MS. J Res Rehabil Sci. 2011; 7(2):149-54. [in Persian]

15.  Freeman J, Fox E, Gear M, Hough A. Pilates based core stability training in ambulant individuals with multiple sclerosis: Protocol for a multi-centre randomized controlled trial. BMC Neurol. 2012; 12:19.

16.  Marandi SM, Nejad VS, Shanazari Z, Zolaktaf V. A comparison of 12 weeks of Pilates and aquatic training on the dynamic balance of women with multiple sclerosis. Int J Prev Med. 2013; 4(Suppl 1):S110-7.

17.  Blum L, Korner-Bitensky N. Usefulness of the Berg Balance Scale in stroke rehabilitation: a systematic review. Phys Ther. 2008; 88(5):559-66.

18.  Shanazari Z, Marandi SM, Minasian V. Effect of 12- week Pilates and aquatic training on fatigue in women with multiple sclerosis. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23(98):257-64.

19.  McCullagh R, Fitzgerald AP, Murphy RP, Cooke G. Long-term benefits of exercising on quality of life and fatigue in multiple sclerosis patients with mild disability: a pilot study. Clin Rehabil. 2008; 22(3):206-14.

20.  Hassan EA, Amin MA. Pilates exercises influence on the serotonin hormone, some physical variables and the depression degree in battered women. World J Sport Sci. 2011; 5(2):89-100.

21.  Rosenbaum DA. Human motor control. New York: Academic Press; 2009.

22.  Fragoso YD, Santana DL, Pinto RC. The positive effects of a physical activity program for multiple sclerosis patients with fatigue. NeuroRehabilitation. 2008; 23(2):153-7.

23.  Hebert JR, Corboy JR. The association between multiple sclerosis-related fatigue and balance as a function of central sensory integration. Gait Posture. 2013; 38(1):37-42.

24.  Kileff J, Ashburn A. A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability multiple sclerosis. Clin Rehabil. 2005; 19(2):165-9.

25.  Khodadade S, Kordi M, Khosravi N, Sangalchi B. Effect of 8 weeks of exercise on walking distance, strength, fatigue, patients with MS. Seventh International Conference on Physical Education, Tehran, Iran; 2009. [in Persian]