نویسنده = سمیه بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی

دوره 18، شماره 60، تابستان 1394، صفحه 1-7

نصرت بهرامی؛ سلماز محمدی شوسی کشته؛ سیده زهرا پژوهیده؛ الهام مراغی؛ سمیه بهرامی