نویسنده = زهرا رویانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستان

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 29-39

علی شاهسونی؛ علی اکبر آقایی نژاد؛ زهرا رویانی